ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی دیزجی، علی آذر، (1398). مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از تکنیک همپوشانی وزن دار: مطالعه موردی شهر مراغه، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(31)، 103-114. magiran.com/p2077497
Mostafaa Dizaji, Ali Azar , (2019). Site location of Multistory parking techniques with using Overlay Molding: a Case Study of Maragheh, Journal of Geography and Environmental Studies, 8(31), 103-114. magiran.com/p2077497
مصطفی دیزجی، علی آذر، مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از تکنیک همپوشانی وزن دار: مطالعه موردی شهر مراغه. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1398؛ 8(31): 103-114. magiran.com/p2077497
Mostafaa Dizaji, Ali Azar , Site location of Multistory parking techniques with using Overlay Molding: a Case Study of Maragheh, Journal of Geography and Environmental Studies, 2019; 8(31): 103-114. magiran.com/p2077497
مصطفی دیزجی، علی آذر، "مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از تکنیک همپوشانی وزن دار: مطالعه موردی شهر مراغه"، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 8، شماره 31 (1398): 103-114. magiran.com/p2077497
Mostafaa Dizaji, Ali Azar , "Site location of Multistory parking techniques with using Overlay Molding: a Case Study of Maragheh", Journal of Geography and Environmental Studies 8, no.31 (2019): 103-114. magiran.com/p2077497
مصطفی دیزجی، علی آذر، (1398). 'مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از تکنیک همپوشانی وزن دار: مطالعه موردی شهر مراغه'، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(31)، صص.103-114. magiran.com/p2077497
Mostafaa Dizaji, Ali Azar , (2019). 'Site location of Multistory parking techniques with using Overlay Molding: a Case Study of Maragheh', Journal of Geography and Environmental Studies, 8(31), pp.103-114. magiran.com/p2077497
مصطفی دیزجی؛ علی آذر. "مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از تکنیک همپوشانی وزن دار: مطالعه موردی شهر مراغه". فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8 ،31 ، 1398، 103-114. magiran.com/p2077497
Mostafaa Dizaji; Ali Azar . "Site location of Multistory parking techniques with using Overlay Molding: a Case Study of Maragheh", Journal of Geography and Environmental Studies, 8, 31, 2019, 103-114. magiran.com/p2077497
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال