ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد فلاح، (1398). تحلیل تفسیری جایگاه و نقش «مصابره» و «مرابطه» در پیوند با امام عصر (عج) با محوریت آیه 200 سوره آل عمران، فصلنامه انتظار موعود، 18(63)، 5-26. magiran.com/p2077576
Mohammad Javad Fallah, (2020). An Interpretive Analysis of the Position and Role of “Mosaberah” and “Morabetah” in Connection with the Imam of the Time (A.S) with the Focus on the Verse 200 of Surah Al-e-Imran, Awaiting the Promised, 18(63), 5-26. magiran.com/p2077576
محمد جواد فلاح، تحلیل تفسیری جایگاه و نقش «مصابره» و «مرابطه» در پیوند با امام عصر (عج) با محوریت آیه 200 سوره آل عمران. فصلنامه انتظار موعود، 1398؛ 18(63): 5-26. magiran.com/p2077576
Mohammad Javad Fallah, An Interpretive Analysis of the Position and Role of “Mosaberah” and “Morabetah” in Connection with the Imam of the Time (A.S) with the Focus on the Verse 200 of Surah Al-e-Imran, Awaiting the Promised, 2020; 18(63): 5-26. magiran.com/p2077576
محمد جواد فلاح، "تحلیل تفسیری جایگاه و نقش «مصابره» و «مرابطه» در پیوند با امام عصر (عج) با محوریت آیه 200 سوره آل عمران"، فصلنامه انتظار موعود 18، شماره 63 (1398): 5-26. magiran.com/p2077576
Mohammad Javad Fallah, "An Interpretive Analysis of the Position and Role of “Mosaberah” and “Morabetah” in Connection with the Imam of the Time (A.S) with the Focus on the Verse 200 of Surah Al-e-Imran", Awaiting the Promised 18, no.63 (2020): 5-26. magiran.com/p2077576
محمد جواد فلاح، (1398). 'تحلیل تفسیری جایگاه و نقش «مصابره» و «مرابطه» در پیوند با امام عصر (عج) با محوریت آیه 200 سوره آل عمران'، فصلنامه انتظار موعود، 18(63)، صص.5-26. magiran.com/p2077576
Mohammad Javad Fallah, (2020). 'An Interpretive Analysis of the Position and Role of “Mosaberah” and “Morabetah” in Connection with the Imam of the Time (A.S) with the Focus on the Verse 200 of Surah Al-e-Imran', Awaiting the Promised, 18(63), pp.5-26. magiran.com/p2077576
محمد جواد فلاح. "تحلیل تفسیری جایگاه و نقش «مصابره» و «مرابطه» در پیوند با امام عصر (عج) با محوریت آیه 200 سوره آل عمران". فصلنامه انتظار موعود، 18 ،63 ، 1398، 5-26. magiran.com/p2077576
Mohammad Javad Fallah. "An Interpretive Analysis of the Position and Role of “Mosaberah” and “Morabetah” in Connection with the Imam of the Time (A.S) with the Focus on the Verse 200 of Surah Al-e-Imran", Awaiting the Promised, 18, 63, 2020, 5-26. magiran.com/p2077576
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال