ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدفرهنگ حسینی، رضا راعی، غدیر مهدوی کلیشمی، (1398). بهینه سازی سرمایه گذاری در بیمه های عمر مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی، نشریه مدیریت فردا، 18(60)، 233-246. magiran.com/p2077632
Seyed Farhang Hoseini , reza raei, Ghadir Mahdavi, (2020). Optimizing Investment in Life Insurance Based on Goal Programming, Management tomorrow, 18(60), 233-246. magiran.com/p2077632
سیدفرهنگ حسینی، رضا راعی، غدیر مهدوی کلیشمی، بهینه سازی سرمایه گذاری در بیمه های عمر مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی. نشریه مدیریت فردا، 1398؛ 18(60): 233-246. magiran.com/p2077632
Seyed Farhang Hoseini , reza raei, Ghadir Mahdavi, Optimizing Investment in Life Insurance Based on Goal Programming, Management tomorrow, 2020; 18(60): 233-246. magiran.com/p2077632
سیدفرهنگ حسینی، رضا راعی، غدیر مهدوی کلیشمی، "بهینه سازی سرمایه گذاری در بیمه های عمر مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی"، نشریه مدیریت فردا 18، شماره 60 (1398): 233-246. magiran.com/p2077632
Seyed Farhang Hoseini , reza raei, Ghadir Mahdavi, "Optimizing Investment in Life Insurance Based on Goal Programming", Management tomorrow 18, no.60 (2020): 233-246. magiran.com/p2077632
سیدفرهنگ حسینی، رضا راعی، غدیر مهدوی کلیشمی، (1398). 'بهینه سازی سرمایه گذاری در بیمه های عمر مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی'، نشریه مدیریت فردا، 18(60)، صص.233-246. magiran.com/p2077632
Seyed Farhang Hoseini , reza raei, Ghadir Mahdavi, (2020). 'Optimizing Investment in Life Insurance Based on Goal Programming', Management tomorrow, 18(60), pp.233-246. magiran.com/p2077632
سیدفرهنگ حسینی؛ رضا راعی؛ غدیر مهدوی کلیشمی. "بهینه سازی سرمایه گذاری در بیمه های عمر مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی". نشریه مدیریت فردا، 18 ،60 ، 1398، 233-246. magiran.com/p2077632
Seyed Farhang Hoseini ; reza raei; Ghadir Mahdavi. "Optimizing Investment in Life Insurance Based on Goal Programming", Management tomorrow, 18, 60, 2020, 233-246. magiran.com/p2077632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال