ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرج الله هدایت نیا، (1398). بررسی آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن، فصلنامه حقوق اسلامی، 16(62)، 141-160. magiran.com/p2077661
Farajollah Hedayatnia , (2019). The effects of gender and marriage on the legal status of women, Islamic Law, 16(62), 141-160. magiran.com/p2077661
فرج الله هدایت نیا، بررسی آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن. فصلنامه حقوق اسلامی، 1398؛ 16(62): 141-160. magiran.com/p2077661
Farajollah Hedayatnia , The effects of gender and marriage on the legal status of women, Islamic Law, 2019; 16(62): 141-160. magiran.com/p2077661
فرج الله هدایت نیا، "بررسی آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن"، فصلنامه حقوق اسلامی 16، شماره 62 (1398): 141-160. magiran.com/p2077661
Farajollah Hedayatnia , "The effects of gender and marriage on the legal status of women", Islamic Law 16, no.62 (2019): 141-160. magiran.com/p2077661
فرج الله هدایت نیا، (1398). 'بررسی آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن'، فصلنامه حقوق اسلامی، 16(62)، صص.141-160. magiran.com/p2077661
Farajollah Hedayatnia , (2019). 'The effects of gender and marriage on the legal status of women', Islamic Law, 16(62), pp.141-160. magiran.com/p2077661
فرج الله هدایت نیا. "بررسی آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن". فصلنامه حقوق اسلامی، 16 ،62 ، 1398، 141-160. magiran.com/p2077661
Farajollah Hedayatnia . "The effects of gender and marriage on the legal status of women", Islamic Law, 16, 62, 2019, 141-160. magiran.com/p2077661
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال