ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کمال قره خانی، امید دژدار، سارا جلالیان، (1398). بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان)، فصلنامه هویت شهر، 13(40)، 109-120. magiran.com/p2077677
Kamal Gharekhani , Omid Dejdar, Sara Jalalian, (2019). Analyzing the role of community and its effects on the quality of life in residential complexes (Case Study: Saeidiyeh, Kashani, Bu Ali and Imam Reza Residential blocks in the city of Hamedan), Hoviate shahr, 13(40), 109-120. magiran.com/p2077677
کمال قره خانی، امید دژدار، سارا جلالیان، بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان). فصلنامه هویت شهر، 1398؛ 13(40): 109-120. magiran.com/p2077677
Kamal Gharekhani , Omid Dejdar, Sara Jalalian, Analyzing the role of community and its effects on the quality of life in residential complexes (Case Study: Saeidiyeh, Kashani, Bu Ali and Imam Reza Residential blocks in the city of Hamedan), Hoviate shahr, 2019; 13(40): 109-120. magiran.com/p2077677
کمال قره خانی، امید دژدار، سارا جلالیان، "بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان)"، فصلنامه هویت شهر 13، شماره 40 (1398): 109-120. magiran.com/p2077677
Kamal Gharekhani , Omid Dejdar, Sara Jalalian, "Analyzing the role of community and its effects on the quality of life in residential complexes (Case Study: Saeidiyeh, Kashani, Bu Ali and Imam Reza Residential blocks in the city of Hamedan)", Hoviate shahr 13, no.40 (2019): 109-120. magiran.com/p2077677
کمال قره خانی، امید دژدار، سارا جلالیان، (1398). 'بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان)'، فصلنامه هویت شهر، 13(40)، صص.109-120. magiran.com/p2077677
Kamal Gharekhani , Omid Dejdar, Sara Jalalian, (2019). 'Analyzing the role of community and its effects on the quality of life in residential complexes (Case Study: Saeidiyeh, Kashani, Bu Ali and Imam Reza Residential blocks in the city of Hamedan)', Hoviate shahr, 13(40), pp.109-120. magiran.com/p2077677
کمال قره خانی؛ امید دژدار؛ سارا جلالیان. "بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان)". فصلنامه هویت شهر، 13 ،40 ، 1398، 109-120. magiran.com/p2077677
Kamal Gharekhani ; Omid Dejdar; Sara Jalalian. "Analyzing the role of community and its effects on the quality of life in residential complexes (Case Study: Saeidiyeh, Kashani, Bu Ali and Imam Reza Residential blocks in the city of Hamedan)", Hoviate shahr, 13, 40, 2019, 109-120. magiran.com/p2077677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال