ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل مشکینی، طاها ربانی، رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان، (1398). آینده نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آینده حکمروایی کلان شهر تهران، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(3)، 431-453. magiran.com/p2077691
Aboalfazl Meshkini , TAHA Rabbani, Abdolreza Roknoddi Eftehkari, Mojtaba Rafiyan, (2019). Governance foresight, develop a concept and future of TEHRAN metropolitane governance, Geographical Urban Planning Research, 7(3), 431-453. magiran.com/p2077691
ابوالفضل مشکینی، طاها ربانی، رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان، آینده نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آینده حکمروایی کلان شهر تهران. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1398؛ 7(3): 431-453. magiran.com/p2077691
Aboalfazl Meshkini , TAHA Rabbani, Abdolreza Roknoddi Eftehkari, Mojtaba Rafiyan, Governance foresight, develop a concept and future of TEHRAN metropolitane governance, Geographical Urban Planning Research, 2019; 7(3): 431-453. magiran.com/p2077691
ابوالفضل مشکینی، طاها ربانی، رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان، "آینده نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آینده حکمروایی کلان شهر تهران"، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 7، شماره 3 (1398): 431-453. magiran.com/p2077691
Aboalfazl Meshkini , TAHA Rabbani, Abdolreza Roknoddi Eftehkari, Mojtaba Rafiyan, "Governance foresight, develop a concept and future of TEHRAN metropolitane governance", Geographical Urban Planning Research 7, no.3 (2019): 431-453. magiran.com/p2077691
ابوالفضل مشکینی، طاها ربانی، رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان، (1398). 'آینده نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آینده حکمروایی کلان شهر تهران'، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(3)، صص.431-453. magiran.com/p2077691
Aboalfazl Meshkini , TAHA Rabbani, Abdolreza Roknoddi Eftehkari, Mojtaba Rafiyan, (2019). 'Governance foresight, develop a concept and future of TEHRAN metropolitane governance', Geographical Urban Planning Research, 7(3), pp.431-453. magiran.com/p2077691
ابوالفضل مشکینی؛ طاها ربانی؛ رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان. "آینده نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آینده حکمروایی کلان شهر تهران". فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7 ،3 ، 1398، 431-453. magiran.com/p2077691
Aboalfazl Meshkini ; TAHA Rabbani; Abdolreza Roknoddi Eftehkari; Mojtaba Rafiyan. "Governance foresight, develop a concept and future of TEHRAN metropolitane governance", Geographical Urban Planning Research, 7, 3, 2019, 431-453. magiran.com/p2077691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال