ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ملکی، زهرا سلطانی، نعیم اکرامی، احمد راشدی، (1398). سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(33)، 1-16. magiran.com/p2077792
Saed Maleki, Zahra Soltani, Naeem Ekrami , Ahmad Rashedi, (2019). Assess the degree of development city in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad of indicators developed using numerical taxonomy models and topsis, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(33), 1-16. magiran.com/p2077792
سعید ملکی، زهرا سلطانی، نعیم اکرامی، احمد راشدی، سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(33): 1-16. magiran.com/p2077792
Saed Maleki, Zahra Soltani, Naeem Ekrami , Ahmad Rashedi, Assess the degree of development city in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad of indicators developed using numerical taxonomy models and topsis, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(33): 1-16. magiran.com/p2077792
سعید ملکی، زهرا سلطانی، نعیم اکرامی، احمد راشدی، "سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 33 (1398): 1-16. magiran.com/p2077792
Saed Maleki, Zahra Soltani, Naeem Ekrami , Ahmad Rashedi, "Assess the degree of development city in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad of indicators developed using numerical taxonomy models and topsis", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.33 (2019): 1-16. magiran.com/p2077792
سعید ملکی، زهرا سلطانی، نعیم اکرامی، احمد راشدی، (1398). 'سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(33)، صص.1-16. magiran.com/p2077792
Saed Maleki, Zahra Soltani, Naeem Ekrami , Ahmad Rashedi, (2019). 'Assess the degree of development city in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad of indicators developed using numerical taxonomy models and topsis', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(33), pp.1-16. magiran.com/p2077792
سعید ملکی؛ زهرا سلطانی؛ نعیم اکرامی؛ احمد راشدی. "سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،33 ، 1398، 1-16. magiran.com/p2077792
Saed Maleki; Zahra Soltani; Naeem Ekrami ; Ahmad Rashedi. "Assess the degree of development city in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad of indicators developed using numerical taxonomy models and topsis", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 33, 2019, 1-16. magiran.com/p2077792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال