ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سالومه سپهری، فریبرز عباسی، محمد مهدی نخجوانی مقدم، (1398). پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(5)، 1460-1470. magiran.com/p2077863
Saloome Sepehri , Fariborz Abbasi, Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam, (2020). Prediction of Forage Maize Yield and Sensitivity Analysis of Management Parameters using Artificial Neural Network Models, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(5), 1460-1470. magiran.com/p2077863
سالومه سپهری، فریبرز عباسی، محمد مهدی نخجوانی مقدم، پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 13(5): 1460-1470. magiran.com/p2077863
Saloome Sepehri , Fariborz Abbasi, Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam, Prediction of Forage Maize Yield and Sensitivity Analysis of Management Parameters using Artificial Neural Network Models, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 13(5): 1460-1470. magiran.com/p2077863
سالومه سپهری، فریبرز عباسی، محمد مهدی نخجوانی مقدم، "پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 13، شماره 5 (1398): 1460-1470. magiran.com/p2077863
Saloome Sepehri , Fariborz Abbasi, Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam, "Prediction of Forage Maize Yield and Sensitivity Analysis of Management Parameters using Artificial Neural Network Models", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 13, no.5 (2020): 1460-1470. magiran.com/p2077863
سالومه سپهری، فریبرز عباسی، محمد مهدی نخجوانی مقدم، (1398). 'پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(5)، صص.1460-1470. magiran.com/p2077863
Saloome Sepehri , Fariborz Abbasi, Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam, (2020). 'Prediction of Forage Maize Yield and Sensitivity Analysis of Management Parameters using Artificial Neural Network Models', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(5), pp.1460-1470. magiran.com/p2077863
سالومه سپهری؛ فریبرز عباسی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم. "پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13 ،5 ، 1398، 1460-1470. magiran.com/p2077863
Saloome Sepehri ; Fariborz Abbasi; Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam. "Prediction of Forage Maize Yield and Sensitivity Analysis of Management Parameters using Artificial Neural Network Models", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13, 5, 2020, 1460-1470. magiran.com/p2077863
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال