ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا حسین پور، (1398). مراتب نظام هستی از منظر امام خمینی (براساس تعلیقات مصباح الانس)، فصلنامه خردنامه صدرا، 24(97)، 13-26. magiran.com/p2078005
Gholamreza Hosseinpour, (2020). Levels of the Order of Being in the View of Imām Khomeīnī (Based on T‘alīqāt Miṣbāḥ al-Uns), Kheradname-ye Sadra, 24(97), 13-26. magiran.com/p2078005
غلامرضا حسین پور، مراتب نظام هستی از منظر امام خمینی (براساس تعلیقات مصباح الانس). فصلنامه خردنامه صدرا، 1398؛ 24(97): 13-26. magiran.com/p2078005
Gholamreza Hosseinpour, Levels of the Order of Being in the View of Imām Khomeīnī (Based on T‘alīqāt Miṣbāḥ al-Uns), Kheradname-ye Sadra, 2020; 24(97): 13-26. magiran.com/p2078005
غلامرضا حسین پور، "مراتب نظام هستی از منظر امام خمینی (براساس تعلیقات مصباح الانس)"، فصلنامه خردنامه صدرا 24، شماره 97 (1398): 13-26. magiran.com/p2078005
Gholamreza Hosseinpour, "Levels of the Order of Being in the View of Imām Khomeīnī (Based on T‘alīqāt Miṣbāḥ al-Uns)", Kheradname-ye Sadra 24, no.97 (2020): 13-26. magiran.com/p2078005
غلامرضا حسین پور، (1398). 'مراتب نظام هستی از منظر امام خمینی (براساس تعلیقات مصباح الانس)'، فصلنامه خردنامه صدرا، 24(97)، صص.13-26. magiran.com/p2078005
Gholamreza Hosseinpour, (2020). 'Levels of the Order of Being in the View of Imām Khomeīnī (Based on T‘alīqāt Miṣbāḥ al-Uns)', Kheradname-ye Sadra, 24(97), pp.13-26. magiran.com/p2078005
غلامرضا حسین پور. "مراتب نظام هستی از منظر امام خمینی (براساس تعلیقات مصباح الانس)". فصلنامه خردنامه صدرا، 24 ،97 ، 1398، 13-26. magiran.com/p2078005
Gholamreza Hosseinpour. "Levels of the Order of Being in the View of Imām Khomeīnī (Based on T‘alīqāt Miṣbāḥ al-Uns)", Kheradname-ye Sadra, 24, 97, 2020, 13-26. magiran.com/p2078005
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال