ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله دارائی، (1398). خوانشی تحلیلی از دیدگاه ملاصدرا و متاخرین پیرامون معنایاسمی و حرفی وجود (تاملاتی در مباحث زبانی حکمت متعالیه)، فصلنامه خردنامه صدرا، 24(97)، 27-48. magiran.com/p2078006
Roohollah Daraei, (2020). An Analytic Study of the Views of Mullā Ṣadrā and his Successors on the Nominal and Copulative Meanings of Being (Some Deliberations over the Linguistic Discussions of the Transcendent Philosophy), Kheradname-ye Sadra, 24(97), 27-48. magiran.com/p2078006
روح الله دارائی، خوانشی تحلیلی از دیدگاه ملاصدرا و متاخرین پیرامون معنایاسمی و حرفی وجود (تاملاتی در مباحث زبانی حکمت متعالیه). فصلنامه خردنامه صدرا، 1398؛ 24(97): 27-48. magiran.com/p2078006
Roohollah Daraei, An Analytic Study of the Views of Mullā Ṣadrā and his Successors on the Nominal and Copulative Meanings of Being (Some Deliberations over the Linguistic Discussions of the Transcendent Philosophy), Kheradname-ye Sadra, 2020; 24(97): 27-48. magiran.com/p2078006
روح الله دارائی، "خوانشی تحلیلی از دیدگاه ملاصدرا و متاخرین پیرامون معنایاسمی و حرفی وجود (تاملاتی در مباحث زبانی حکمت متعالیه)"، فصلنامه خردنامه صدرا 24، شماره 97 (1398): 27-48. magiran.com/p2078006
Roohollah Daraei, "An Analytic Study of the Views of Mullā Ṣadrā and his Successors on the Nominal and Copulative Meanings of Being (Some Deliberations over the Linguistic Discussions of the Transcendent Philosophy)", Kheradname-ye Sadra 24, no.97 (2020): 27-48. magiran.com/p2078006
روح الله دارائی، (1398). 'خوانشی تحلیلی از دیدگاه ملاصدرا و متاخرین پیرامون معنایاسمی و حرفی وجود (تاملاتی در مباحث زبانی حکمت متعالیه)'، فصلنامه خردنامه صدرا، 24(97)، صص.27-48. magiran.com/p2078006
Roohollah Daraei, (2020). 'An Analytic Study of the Views of Mullā Ṣadrā and his Successors on the Nominal and Copulative Meanings of Being (Some Deliberations over the Linguistic Discussions of the Transcendent Philosophy)', Kheradname-ye Sadra, 24(97), pp.27-48. magiran.com/p2078006
روح الله دارائی. "خوانشی تحلیلی از دیدگاه ملاصدرا و متاخرین پیرامون معنایاسمی و حرفی وجود (تاملاتی در مباحث زبانی حکمت متعالیه)". فصلنامه خردنامه صدرا، 24 ،97 ، 1398، 27-48. magiran.com/p2078006
Roohollah Daraei. "An Analytic Study of the Views of Mullā Ṣadrā and his Successors on the Nominal and Copulative Meanings of Being (Some Deliberations over the Linguistic Discussions of the Transcendent Philosophy)", Kheradname-ye Sadra, 24, 97, 2020, 27-48. magiran.com/p2078006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال