ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعدی صفاری، رضا رسولی شربیانی، (1398). رابطه معاد و معنای زندگی در اندیشه ملاصدرا، فصلنامه خردنامه صدرا، 24(97)، 49-58. magiran.com/p2078007
Sadi Saffary, Reza Rasooly Sharbyany, (2020). The Relationship between the Hereafter and Meaning of Life in Mullā Ṣadrā’s Philosophy, Kheradname-ye Sadra, 24(97), 49-58. magiran.com/p2078007
سعدی صفاری، رضا رسولی شربیانی، رابطه معاد و معنای زندگی در اندیشه ملاصدرا. فصلنامه خردنامه صدرا، 1398؛ 24(97): 49-58. magiran.com/p2078007
Sadi Saffary, Reza Rasooly Sharbyany, The Relationship between the Hereafter and Meaning of Life in Mullā Ṣadrā’s Philosophy, Kheradname-ye Sadra, 2020; 24(97): 49-58. magiran.com/p2078007
سعدی صفاری، رضا رسولی شربیانی، "رابطه معاد و معنای زندگی در اندیشه ملاصدرا"، فصلنامه خردنامه صدرا 24، شماره 97 (1398): 49-58. magiran.com/p2078007
Sadi Saffary, Reza Rasooly Sharbyany, "The Relationship between the Hereafter and Meaning of Life in Mullā Ṣadrā’s Philosophy", Kheradname-ye Sadra 24, no.97 (2020): 49-58. magiran.com/p2078007
سعدی صفاری، رضا رسولی شربیانی، (1398). 'رابطه معاد و معنای زندگی در اندیشه ملاصدرا'، فصلنامه خردنامه صدرا، 24(97)، صص.49-58. magiran.com/p2078007
Sadi Saffary, Reza Rasooly Sharbyany, (2020). 'The Relationship between the Hereafter and Meaning of Life in Mullā Ṣadrā’s Philosophy', Kheradname-ye Sadra, 24(97), pp.49-58. magiran.com/p2078007
سعدی صفاری؛ رضا رسولی شربیانی. "رابطه معاد و معنای زندگی در اندیشه ملاصدرا". فصلنامه خردنامه صدرا، 24 ،97 ، 1398، 49-58. magiran.com/p2078007
Sadi Saffary; Reza Rasooly Sharbyany. "The Relationship between the Hereafter and Meaning of Life in Mullā Ṣadrā’s Philosophy", Kheradname-ye Sadra, 24, 97, 2020, 49-58. magiran.com/p2078007
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال