ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم، (1397). بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 9(2)، 61-87. magiran.com/p2078101
Mostafa Bahmani, Mohammad Javadipour , Rezvan Hakimzade, Keivan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghadam, (2018). Investigating the perceptions of EFL teachers about the flipped classroom model in Iranian schools, Journal of Applied Psycology Research, 9(2), 61-87. magiran.com/p2078101
مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم، بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1397؛ 9(2): 61-87. magiran.com/p2078101
Mostafa Bahmani, Mohammad Javadipour , Rezvan Hakimzade, Keivan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghadam, Investigating the perceptions of EFL teachers about the flipped classroom model in Iranian schools, Journal of Applied Psycology Research, 2018; 9(2): 61-87. magiran.com/p2078101
مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم، "بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران"، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 9، شماره 2 (1397): 61-87. magiran.com/p2078101
Mostafa Bahmani, Mohammad Javadipour , Rezvan Hakimzade, Keivan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghadam, "Investigating the perceptions of EFL teachers about the flipped classroom model in Iranian schools", Journal of Applied Psycology Research 9, no.2 (2018): 61-87. magiran.com/p2078101
مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم، (1397). 'بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران'، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 9(2)، صص.61-87. magiran.com/p2078101
Mostafa Bahmani, Mohammad Javadipour , Rezvan Hakimzade, Keivan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghadam, (2018). 'Investigating the perceptions of EFL teachers about the flipped classroom model in Iranian schools', Journal of Applied Psycology Research, 9(2), pp.61-87. magiran.com/p2078101
مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی مقدم. "بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران". مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 9 ،2 ، 1397، 61-87. magiran.com/p2078101
Mostafa Bahmani; Mohammad Javadipour ; Rezvan Hakimzade; Keivan Salehi; Sayed Behnam Alavi Moghadam. "Investigating the perceptions of EFL teachers about the flipped classroom model in Iranian schools", Journal of Applied Psycology Research, 9, 2, 2018, 61-87. magiran.com/p2078101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال