ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد ساسانی، قربان فتحی اقدم، جعفر پویامنش، مجتبی امیری مجد، (1398). تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متاهل، مجله سلامت جامعه، 13(3)، 20-31. magiran.com/p2078194
M Sasani, Gh Fathi Aghdam , J Pouyamanesh, M Amiri Majd, (2019). Determining the Effectiveness of Reality therapy on Intimacy, Compatibility, and Assertiveness of Married Women, Community Health Journal, 13(3), 20-31. magiran.com/p2078194
مهرداد ساسانی، قربان فتحی اقدم، جعفر پویامنش، مجتبی امیری مجد، تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متاهل. مجله سلامت جامعه، 1398؛ 13(3): 20-31. magiran.com/p2078194
M Sasani, Gh Fathi Aghdam , J Pouyamanesh, M Amiri Majd, Determining the Effectiveness of Reality therapy on Intimacy, Compatibility, and Assertiveness of Married Women, Community Health Journal, 2019; 13(3): 20-31. magiran.com/p2078194
مهرداد ساسانی، قربان فتحی اقدم، جعفر پویامنش، مجتبی امیری مجد، "تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متاهل"، مجله سلامت جامعه 13، شماره 3 (1398): 20-31. magiran.com/p2078194
M Sasani, Gh Fathi Aghdam , J Pouyamanesh, M Amiri Majd, "Determining the Effectiveness of Reality therapy on Intimacy, Compatibility, and Assertiveness of Married Women", Community Health Journal 13, no.3 (2019): 20-31. magiran.com/p2078194
مهرداد ساسانی، قربان فتحی اقدم، جعفر پویامنش، مجتبی امیری مجد، (1398). 'تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متاهل'، مجله سلامت جامعه، 13(3)، صص.20-31. magiran.com/p2078194
M Sasani, Gh Fathi Aghdam , J Pouyamanesh, M Amiri Majd, (2019). 'Determining the Effectiveness of Reality therapy on Intimacy, Compatibility, and Assertiveness of Married Women', Community Health Journal, 13(3), pp.20-31. magiran.com/p2078194
مهرداد ساسانی؛ قربان فتحی اقدم؛ جعفر پویامنش؛ مجتبی امیری مجد. "تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متاهل". مجله سلامت جامعه، 13 ،3 ، 1398، 20-31. magiran.com/p2078194
M Sasani; Gh Fathi Aghdam ; J Pouyamanesh; M Amiri Majd. "Determining the Effectiveness of Reality therapy on Intimacy, Compatibility, and Assertiveness of Married Women", Community Health Journal, 13, 3, 2019, 20-31. magiran.com/p2078194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال