ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین آقا محمد حسنی، محمدرضا حاجی زاده، احمدرضا صیادی، محمد جعفری، (1398). بررسی سطح سرمی روی در کودکان 12-6 ساله مبتلا به پرخاشگری مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی شهر رفسنجان در سال 1395، مجله سلامت جامعه، 13(3)، 44-51. magiran.com/p2078196
P Agha Mohammad Hasani, MR Hajizadeh, AR Sayadi , M Jafari, (2019). Determination of Serum Zinc Level in Aggressive Children Aged 6 to 12 Years Referred to the Rafsanjan Psychiatric Clinic in 2016, Community Health Journal, 13(3), 44-51. magiran.com/p2078196
پروین آقا محمد حسنی، محمدرضا حاجی زاده، احمدرضا صیادی، محمد جعفری، بررسی سطح سرمی روی در کودکان 12-6 ساله مبتلا به پرخاشگری مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی شهر رفسنجان در سال 1395. مجله سلامت جامعه، 1398؛ 13(3): 44-51. magiran.com/p2078196
P Agha Mohammad Hasani, MR Hajizadeh, AR Sayadi , M Jafari, Determination of Serum Zinc Level in Aggressive Children Aged 6 to 12 Years Referred to the Rafsanjan Psychiatric Clinic in 2016, Community Health Journal, 2019; 13(3): 44-51. magiran.com/p2078196
پروین آقا محمد حسنی، محمدرضا حاجی زاده، احمدرضا صیادی، محمد جعفری، "بررسی سطح سرمی روی در کودکان 12-6 ساله مبتلا به پرخاشگری مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی شهر رفسنجان در سال 1395"، مجله سلامت جامعه 13، شماره 3 (1398): 44-51. magiran.com/p2078196
P Agha Mohammad Hasani, MR Hajizadeh, AR Sayadi , M Jafari, "Determination of Serum Zinc Level in Aggressive Children Aged 6 to 12 Years Referred to the Rafsanjan Psychiatric Clinic in 2016", Community Health Journal 13, no.3 (2019): 44-51. magiran.com/p2078196
پروین آقا محمد حسنی، محمدرضا حاجی زاده، احمدرضا صیادی، محمد جعفری، (1398). 'بررسی سطح سرمی روی در کودکان 12-6 ساله مبتلا به پرخاشگری مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی شهر رفسنجان در سال 1395'، مجله سلامت جامعه، 13(3)، صص.44-51. magiran.com/p2078196
P Agha Mohammad Hasani, MR Hajizadeh, AR Sayadi , M Jafari, (2019). 'Determination of Serum Zinc Level in Aggressive Children Aged 6 to 12 Years Referred to the Rafsanjan Psychiatric Clinic in 2016', Community Health Journal, 13(3), pp.44-51. magiran.com/p2078196
پروین آقا محمد حسنی؛ محمدرضا حاجی زاده؛ احمدرضا صیادی؛ محمد جعفری. "بررسی سطح سرمی روی در کودکان 12-6 ساله مبتلا به پرخاشگری مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی شهر رفسنجان در سال 1395". مجله سلامت جامعه، 13 ،3 ، 1398، 44-51. magiran.com/p2078196
P Agha Mohammad Hasani; MR Hajizadeh; AR Sayadi ; M Jafari. "Determination of Serum Zinc Level in Aggressive Children Aged 6 to 12 Years Referred to the Rafsanjan Psychiatric Clinic in 2016", Community Health Journal, 13, 3, 2019, 44-51. magiran.com/p2078196
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال