ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راهب جعفری، حسن بافنده، (1398). اثر توان بخشی شناختی بر بهبود نشانگان افسردگی و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی، مجله سلامت جامعه، 13(3)، 64-72. magiran.com/p2078198
R Jafari , H Bafandeh, (2019). The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Improvement of Depression Symptoms and Brain Wave Pattern in Patients with Depression Disorder, Community Health Journal, 13(3), 64-72. magiran.com/p2078198
راهب جعفری، حسن بافنده، اثر توان بخشی شناختی بر بهبود نشانگان افسردگی و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی. مجله سلامت جامعه، 1398؛ 13(3): 64-72. magiran.com/p2078198
R Jafari , H Bafandeh, The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Improvement of Depression Symptoms and Brain Wave Pattern in Patients with Depression Disorder, Community Health Journal, 2019; 13(3): 64-72. magiran.com/p2078198
راهب جعفری، حسن بافنده، "اثر توان بخشی شناختی بر بهبود نشانگان افسردگی و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی"، مجله سلامت جامعه 13، شماره 3 (1398): 64-72. magiran.com/p2078198
R Jafari , H Bafandeh, "The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Improvement of Depression Symptoms and Brain Wave Pattern in Patients with Depression Disorder", Community Health Journal 13, no.3 (2019): 64-72. magiran.com/p2078198
راهب جعفری، حسن بافنده، (1398). 'اثر توان بخشی شناختی بر بهبود نشانگان افسردگی و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی'، مجله سلامت جامعه، 13(3)، صص.64-72. magiran.com/p2078198
R Jafari , H Bafandeh, (2019). 'The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Improvement of Depression Symptoms and Brain Wave Pattern in Patients with Depression Disorder', Community Health Journal, 13(3), pp.64-72. magiran.com/p2078198
راهب جعفری؛ حسن بافنده. "اثر توان بخشی شناختی بر بهبود نشانگان افسردگی و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی". مجله سلامت جامعه، 13 ،3 ، 1398، 64-72. magiran.com/p2078198
R Jafari ; H Bafandeh. "The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Improvement of Depression Symptoms and Brain Wave Pattern in Patients with Depression Disorder", Community Health Journal, 13, 3, 2019, 64-72. magiran.com/p2078198
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال