ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم، (1396). بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 8(2)، 35-49. magiran.com/p2078207
Mostafa Bahmani, Mohamad Javadipour , Rezvan Hakimzade, Kevan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghaddam, (2017). Evaluating the rate of engagement and academic achievement of high school students by using flipped classroom instruction, Journal of Applied Psycology Research, 8(2), 35-49. magiran.com/p2078207
مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم، بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1396؛ 8(2): 35-49. magiran.com/p2078207
Mostafa Bahmani, Mohamad Javadipour , Rezvan Hakimzade, Kevan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghaddam, Evaluating the rate of engagement and academic achievement of high school students by using flipped classroom instruction, Journal of Applied Psycology Research, 2017; 8(2): 35-49. magiran.com/p2078207
مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم، "بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس"، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 8، شماره 2 (1396): 35-49. magiran.com/p2078207
Mostafa Bahmani, Mohamad Javadipour , Rezvan Hakimzade, Kevan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghaddam, "Evaluating the rate of engagement and academic achievement of high school students by using flipped classroom instruction", Journal of Applied Psycology Research 8, no.2 (2017): 35-49. magiran.com/p2078207
مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم، (1396). 'بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس'، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 8(2)، صص.35-49. magiran.com/p2078207
Mostafa Bahmani, Mohamad Javadipour , Rezvan Hakimzade, Kevan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghaddam, (2017). 'Evaluating the rate of engagement and academic achievement of high school students by using flipped classroom instruction', Journal of Applied Psycology Research, 8(2), pp.35-49. magiran.com/p2078207
مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی مقدم. "بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس". مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 8 ،2 ، 1396، 35-49. magiran.com/p2078207
Mostafa Bahmani; Mohamad Javadipour ; Rezvan Hakimzade; Kevan Salehi; Sayed Behnam Alavi Moghaddam. "Evaluating the rate of engagement and academic achievement of high school students by using flipped classroom instruction", Journal of Applied Psycology Research, 8, 2, 2017, 35-49. magiran.com/p2078207
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال