ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا ذاکری، آرش قلیان چی لنگرودی، محمد رضا ذولفقاری، محمد سلیمانی، علی یوسف زاده کلخوران، امیر مدیری همدان، (1398). ژنوتایپینگ ویروس برونشتی عفونی پرندگان در گله های گوشتی استان اردبیل در سال 2016، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 15(1)، 119-129. magiran.com/p2078476
S Zakeri GharahDarvishloo, A Ghalyanchilangeroudi, M.R Zolfaghari, M Soleimani, A Yousefzadeh Kalkhoran, A Modiri Hamdan, (2019). Genotyping of avian Infectious bronchitis viruses in suspected broiler flocks in Ardebil, 2016, Journal of Veterinary Microbiology, 15(1), 119-129. magiran.com/p2078476
سمیرا ذاکری، آرش قلیان چی لنگرودی، محمد رضا ذولفقاری، محمد سلیمانی، علی یوسف زاده کلخوران، امیر مدیری همدان، ژنوتایپینگ ویروس برونشتی عفونی پرندگان در گله های گوشتی استان اردبیل در سال 2016. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 1398؛ 15(1): 119-129. magiran.com/p2078476
S Zakeri GharahDarvishloo, A Ghalyanchilangeroudi, M.R Zolfaghari, M Soleimani, A Yousefzadeh Kalkhoran, A Modiri Hamdan, Genotyping of avian Infectious bronchitis viruses in suspected broiler flocks in Ardebil, 2016, Journal of Veterinary Microbiology, 2019; 15(1): 119-129. magiran.com/p2078476
سمیرا ذاکری، آرش قلیان چی لنگرودی، محمد رضا ذولفقاری، محمد سلیمانی، علی یوسف زاده کلخوران، امیر مدیری همدان، "ژنوتایپینگ ویروس برونشتی عفونی پرندگان در گله های گوشتی استان اردبیل در سال 2016"، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 15، شماره 1 (1398): 119-129. magiran.com/p2078476
S Zakeri GharahDarvishloo, A Ghalyanchilangeroudi, M.R Zolfaghari, M Soleimani, A Yousefzadeh Kalkhoran, A Modiri Hamdan, "Genotyping of avian Infectious bronchitis viruses in suspected broiler flocks in Ardebil, 2016", Journal of Veterinary Microbiology 15, no.1 (2019): 119-129. magiran.com/p2078476
سمیرا ذاکری، آرش قلیان چی لنگرودی، محمد رضا ذولفقاری، محمد سلیمانی، علی یوسف زاده کلخوران، امیر مدیری همدان، (1398). 'ژنوتایپینگ ویروس برونشتی عفونی پرندگان در گله های گوشتی استان اردبیل در سال 2016'، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 15(1)، صص.119-129. magiran.com/p2078476
S Zakeri GharahDarvishloo, A Ghalyanchilangeroudi, M.R Zolfaghari, M Soleimani, A Yousefzadeh Kalkhoran, A Modiri Hamdan, (2019). 'Genotyping of avian Infectious bronchitis viruses in suspected broiler flocks in Ardebil, 2016', Journal of Veterinary Microbiology, 15(1), pp.119-129. magiran.com/p2078476
سمیرا ذاکری؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محمد رضا ذولفقاری؛ محمد سلیمانی؛ علی یوسف زاده کلخوران؛ امیر مدیری همدان. "ژنوتایپینگ ویروس برونشتی عفونی پرندگان در گله های گوشتی استان اردبیل در سال 2016". نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 15 ،1 ، 1398، 119-129. magiran.com/p2078476
S Zakeri GharahDarvishloo; A Ghalyanchilangeroudi; M.R Zolfaghari; M Soleimani; A Yousefzadeh Kalkhoran; A Modiri Hamdan. "Genotyping of avian Infectious bronchitis viruses in suspected broiler flocks in Ardebil, 2016", Journal of Veterinary Microbiology, 15, 1, 2019, 119-129. magiran.com/p2078476
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال