ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مطهره اسدالهی، نسرین سخایی، بابک دوست شناس، کمال غانمی، بیتا ارچنگی، (1398). خاصیت آنتی اکسیدانی صدف دسته چاقویی Solen dactylus با روش های DPPH ، قدرت کاهندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، فصلنامه بوم شناسی آبزیان، 9(1)، 50-57. magiran.com/p2078514
مطهره اسدالهی، نسرین سخایی، بابک دوست شناس، کمال غانمی، بیتا ارچنگی، خاصیت آنتی اکسیدانی صدف دسته چاقویی Solen dactylus با روش های DPPH ، قدرت کاهندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام. فصلنامه بوم شناسی آبزیان، 1398؛ 9(1): 50-57. magiran.com/p2078514
مطهره اسدالهی، نسرین سخایی، بابک دوست شناس، کمال غانمی، بیتا ارچنگی، "خاصیت آنتی اکسیدانی صدف دسته چاقویی Solen dactylus با روش های DPPH ، قدرت کاهندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام"، فصلنامه بوم شناسی آبزیان 9، شماره 1 (1398): 50-57. magiran.com/p2078514
مطهره اسدالهی، نسرین سخایی، بابک دوست شناس، کمال غانمی، بیتا ارچنگی، (1398). 'خاصیت آنتی اکسیدانی صدف دسته چاقویی Solen dactylus با روش های DPPH ، قدرت کاهندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام'، فصلنامه بوم شناسی آبزیان، 9(1)، صص.50-57. magiran.com/p2078514
مطهره اسدالهی؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ کمال غانمی؛ بیتا ارچنگی. "خاصیت آنتی اکسیدانی صدف دسته چاقویی Solen dactylus با روش های DPPH ، قدرت کاهندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام". فصلنامه بوم شناسی آبزیان، 9 ،1 ، 1398، 50-57. magiran.com/p2078514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال