ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین صادقپور، نادر شریعتمداری، فرشاد دگمه چی، امیرحسین کرم داد، (1398). ارزیابی تاثیر عملکرد بخش خنثی در رفتار و مقاومت برشی پسماند جامد شهری تازه و سالخورده، مجله مهندسی عمران شریف، 35(3)، 59-69. magiran.com/p2078720
A. H. Sadeghpour, N. shariatmadari, F. Dogmehchi, A. H Karam Dad, (2019). THE ASSESSMENT OF EFFECT OF INERT MATERIALS ON THE BEHAVIOR AND SHEAR STRENGTH OF FRESH AND AGED MUNICIPAL SOLID WASTES, Sharif Journal Civil Engineering, 35(3), 59-69. magiran.com/p2078720
امیرحسین صادقپور، نادر شریعتمداری، فرشاد دگمه چی، امیرحسین کرم داد، ارزیابی تاثیر عملکرد بخش خنثی در رفتار و مقاومت برشی پسماند جامد شهری تازه و سالخورده. مجله مهندسی عمران شریف، 1398؛ 35(3): 59-69. magiran.com/p2078720
A. H. Sadeghpour, N. shariatmadari, F. Dogmehchi, A. H Karam Dad, THE ASSESSMENT OF EFFECT OF INERT MATERIALS ON THE BEHAVIOR AND SHEAR STRENGTH OF FRESH AND AGED MUNICIPAL SOLID WASTES, Sharif Journal Civil Engineering, 2019; 35(3): 59-69. magiran.com/p2078720
امیرحسین صادقپور، نادر شریعتمداری، فرشاد دگمه چی، امیرحسین کرم داد، "ارزیابی تاثیر عملکرد بخش خنثی در رفتار و مقاومت برشی پسماند جامد شهری تازه و سالخورده"، مجله مهندسی عمران شریف 35، شماره 3 (1398): 59-69. magiran.com/p2078720
A. H. Sadeghpour, N. shariatmadari, F. Dogmehchi, A. H Karam Dad, "THE ASSESSMENT OF EFFECT OF INERT MATERIALS ON THE BEHAVIOR AND SHEAR STRENGTH OF FRESH AND AGED MUNICIPAL SOLID WASTES", Sharif Journal Civil Engineering 35, no.3 (2019): 59-69. magiran.com/p2078720
امیرحسین صادقپور، نادر شریعتمداری، فرشاد دگمه چی، امیرحسین کرم داد، (1398). 'ارزیابی تاثیر عملکرد بخش خنثی در رفتار و مقاومت برشی پسماند جامد شهری تازه و سالخورده'، مجله مهندسی عمران شریف، 35(3)، صص.59-69. magiran.com/p2078720
A. H. Sadeghpour, N. shariatmadari, F. Dogmehchi, A. H Karam Dad, (2019). 'THE ASSESSMENT OF EFFECT OF INERT MATERIALS ON THE BEHAVIOR AND SHEAR STRENGTH OF FRESH AND AGED MUNICIPAL SOLID WASTES', Sharif Journal Civil Engineering, 35(3), pp.59-69. magiran.com/p2078720
امیرحسین صادقپور؛ نادر شریعتمداری؛ فرشاد دگمه چی؛ امیرحسین کرم داد. "ارزیابی تاثیر عملکرد بخش خنثی در رفتار و مقاومت برشی پسماند جامد شهری تازه و سالخورده". مجله مهندسی عمران شریف، 35 ،3 ، 1398، 59-69. magiran.com/p2078720
A. H. Sadeghpour; N. shariatmadari; F. Dogmehchi; A. H Karam Dad. "THE ASSESSMENT OF EFFECT OF INERT MATERIALS ON THE BEHAVIOR AND SHEAR STRENGTH OF FRESH AND AGED MUNICIPAL SOLID WASTES", Sharif Journal Civil Engineering, 35, 3, 2019, 59-69. magiran.com/p2078720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال