ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Farid Najd Mazhar, Hooman Shariatzadeh, Hanon Sadony, Nima Bagheri, Hojatolah Ebrahimy, (2019). Comparison of Radial Head Resection With Radial Head Fixation in the Terrible Triad Injury of the Elbow, Journal of Research in Orthopedic Science, 6(4), 19-24. magiran.com/p2078874
Farid Najd Mazhar, Hooman Shariatzadeh, Hanon Sadony, Nima Bagheri, Hojatolah Ebrahimy, Comparison of Radial Head Resection With Radial Head Fixation in the Terrible Triad Injury of the Elbow, Journal of Research in Orthopedic Science, 2019; 6(4): 19-24. magiran.com/p2078874
Farid Najd Mazhar, Hooman Shariatzadeh, Hanon Sadony, Nima Bagheri, Hojatolah Ebrahimy, "Comparison of Radial Head Resection With Radial Head Fixation in the Terrible Triad Injury of the Elbow", Journal of Research in Orthopedic Science 6, no.4 (2019): 19-24. magiran.com/p2078874
Farid Najd Mazhar, Hooman Shariatzadeh, Hanon Sadony, Nima Bagheri, Hojatolah Ebrahimy, (2019). 'Comparison of Radial Head Resection With Radial Head Fixation in the Terrible Triad Injury of the Elbow', Journal of Research in Orthopedic Science, 6(4), pp.19-24. magiran.com/p2078874
Farid Najd Mazhar; Hooman Shariatzadeh; Hanon Sadony; Nima Bagheri; Hojatolah Ebrahimy. "Comparison of Radial Head Resection With Radial Head Fixation in the Terrible Triad Injury of the Elbow", Journal of Research in Orthopedic Science, 6, 4, 2019, 19-24. magiran.com/p2078874
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال