ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم موذن، محمد مهدی فرقانی، (1398). شرایط و فرآیندهای موثر در مصرف برنامه های سیاسی سرگرم کننده در میان مخاطبان جوان، نشریه رسانه و فرهنگ، 9(1)، 255-291. magiran.com/p2078958
Kazem Moazen , Mohamad Mehdi Forghani, (2019). Conditions and processes affecting the use of political entertaining programs among young audiences, Media and Culture Journal, 9(1), 255-291. magiran.com/p2078958
کاظم موذن، محمد مهدی فرقانی، شرایط و فرآیندهای موثر در مصرف برنامه های سیاسی سرگرم کننده در میان مخاطبان جوان. نشریه رسانه و فرهنگ، 1398؛ 9(1): 255-291. magiran.com/p2078958
Kazem Moazen , Mohamad Mehdi Forghani, Conditions and processes affecting the use of political entertaining programs among young audiences, Media and Culture Journal, 2019; 9(1): 255-291. magiran.com/p2078958
کاظم موذن، محمد مهدی فرقانی، "شرایط و فرآیندهای موثر در مصرف برنامه های سیاسی سرگرم کننده در میان مخاطبان جوان"، نشریه رسانه و فرهنگ 9، شماره 1 (1398): 255-291. magiran.com/p2078958
Kazem Moazen , Mohamad Mehdi Forghani, "Conditions and processes affecting the use of political entertaining programs among young audiences", Media and Culture Journal 9, no.1 (2019): 255-291. magiran.com/p2078958
کاظم موذن، محمد مهدی فرقانی، (1398). 'شرایط و فرآیندهای موثر در مصرف برنامه های سیاسی سرگرم کننده در میان مخاطبان جوان'، نشریه رسانه و فرهنگ، 9(1)، صص.255-291. magiran.com/p2078958
Kazem Moazen , Mohamad Mehdi Forghani, (2019). 'Conditions and processes affecting the use of political entertaining programs among young audiences', Media and Culture Journal, 9(1), pp.255-291. magiran.com/p2078958
کاظم موذن؛ محمد مهدی فرقانی. "شرایط و فرآیندهای موثر در مصرف برنامه های سیاسی سرگرم کننده در میان مخاطبان جوان". نشریه رسانه و فرهنگ، 9 ،1 ، 1398، 255-291. magiran.com/p2078958
Kazem Moazen ; Mohamad Mehdi Forghani. "Conditions and processes affecting the use of political entertaining programs among young audiences", Media and Culture Journal, 9, 1, 2019, 255-291. magiran.com/p2078958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال