ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا علومی یزدی، حمیدرضا شاه بابای، (1398). محدودیت در آزادی های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران، دانشنامه حقوق اقتصادی، 26(1)، 75-101. magiran.com/p2078978
hamidreza olumi yazdi, hamidreza shahbabai, (2019). Confronting Monopoly by Imposing Limitations on the Contractual freedom: A Case Study of Iranian Law, Journal of Encyclopedia Economic Rights, 26(1), 75-101. magiran.com/p2078978
حمیدرضا علومی یزدی، حمیدرضا شاه بابای، محدودیت در آزادی های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران. دانشنامه حقوق اقتصادی، 1398؛ 26(1): 75-101. magiran.com/p2078978
hamidreza olumi yazdi, hamidreza shahbabai, Confronting Monopoly by Imposing Limitations on the Contractual freedom: A Case Study of Iranian Law, Journal of Encyclopedia Economic Rights, 2019; 26(1): 75-101. magiran.com/p2078978
حمیدرضا علومی یزدی، حمیدرضا شاه بابای، "محدودیت در آزادی های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران"، دانشنامه حقوق اقتصادی 26، شماره 1 (1398): 75-101. magiran.com/p2078978
hamidreza olumi yazdi, hamidreza shahbabai, "Confronting Monopoly by Imposing Limitations on the Contractual freedom: A Case Study of Iranian Law", Journal of Encyclopedia Economic Rights 26, no.1 (2019): 75-101. magiran.com/p2078978
حمیدرضا علومی یزدی، حمیدرضا شاه بابای، (1398). 'محدودیت در آزادی های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران'، دانشنامه حقوق اقتصادی، 26(1)، صص.75-101. magiran.com/p2078978
hamidreza olumi yazdi, hamidreza shahbabai, (2019). 'Confronting Monopoly by Imposing Limitations on the Contractual freedom: A Case Study of Iranian Law', Journal of Encyclopedia Economic Rights, 26(1), pp.75-101. magiran.com/p2078978
حمیدرضا علومی یزدی؛ حمیدرضا شاه بابای. "محدودیت در آزادی های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران". دانشنامه حقوق اقتصادی، 26 ،1 ، 1398، 75-101. magiran.com/p2078978
hamidreza olumi yazdi; hamidreza shahbabai. "Confronting Monopoly by Imposing Limitations on the Contractual freedom: A Case Study of Iranian Law", Journal of Encyclopedia Economic Rights, 26, 1, 2019, 75-101. magiran.com/p2078978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال