ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا غزاله، مرضیه بهنام پور، (1397). بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف پای صاف، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14(5)، 257-265. magiran.com/p2079018
Leila Ghazaleh, Marzieh Behnampoor, (2018). Observational Study of Weight Distribution on the Feet and Moment Arm of the Ground Reaction Force around the Ankle in Standing Position in Women with Flatfoot, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14(5), 257-265. magiran.com/p2079018
لیلا غزاله، مرضیه بهنام پور، بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف پای صاف. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1397؛ 14(5): 257-265. magiran.com/p2079018
Leila Ghazaleh, Marzieh Behnampoor, Observational Study of Weight Distribution on the Feet and Moment Arm of the Ground Reaction Force around the Ankle in Standing Position in Women with Flatfoot, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2018; 14(5): 257-265. magiran.com/p2079018
لیلا غزاله، مرضیه بهنام پور، "بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف پای صاف"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 14، شماره 5 (1397): 257-265. magiran.com/p2079018
Leila Ghazaleh, Marzieh Behnampoor, "Observational Study of Weight Distribution on the Feet and Moment Arm of the Ground Reaction Force around the Ankle in Standing Position in Women with Flatfoot", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 14, no.5 (2018): 257-265. magiran.com/p2079018
لیلا غزاله، مرضیه بهنام پور، (1397). 'بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف پای صاف'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14(5)، صص.257-265. magiran.com/p2079018
Leila Ghazaleh, Marzieh Behnampoor, (2018). 'Observational Study of Weight Distribution on the Feet and Moment Arm of the Ground Reaction Force around the Ankle in Standing Position in Women with Flatfoot', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14(5), pp.257-265. magiran.com/p2079018
لیلا غزاله؛ مرضیه بهنام پور. "بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف پای صاف". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14 ،5 ، 1397، 257-265. magiran.com/p2079018
Leila Ghazaleh; Marzieh Behnampoor. "Observational Study of Weight Distribution on the Feet and Moment Arm of the Ground Reaction Force around the Ankle in Standing Position in Women with Flatfoot", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14, 5, 2018, 257-265. magiran.com/p2079018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال