ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی گورکی، علیرضا فارسی، بهروز عبدلی، شیرکو سوری، (1397). تاثیر تمرین بدنی با دستگاه بازخورد هشدار دهنده لرزشی- شنیداری بر کنترل تعادل سالمندان کم بینا، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14(5)، 266-273. magiran.com/p2079019
Hadi Gevorki, Alireza Farsi, Behrouz Abdoli, Shirko Sori, (2018). The Effect of Physical Exercise on Controlling Balance among the Visually Impaired Elderly using Auditory-Vibratory Alarming Feedback Device, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14(5), 266-273. magiran.com/p2079019
هادی گورکی، علیرضا فارسی، بهروز عبدلی، شیرکو سوری، تاثیر تمرین بدنی با دستگاه بازخورد هشدار دهنده لرزشی- شنیداری بر کنترل تعادل سالمندان کم بینا. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1397؛ 14(5): 266-273. magiran.com/p2079019
Hadi Gevorki, Alireza Farsi, Behrouz Abdoli, Shirko Sori, The Effect of Physical Exercise on Controlling Balance among the Visually Impaired Elderly using Auditory-Vibratory Alarming Feedback Device, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2018; 14(5): 266-273. magiran.com/p2079019
هادی گورکی، علیرضا فارسی، بهروز عبدلی، شیرکو سوری، "تاثیر تمرین بدنی با دستگاه بازخورد هشدار دهنده لرزشی- شنیداری بر کنترل تعادل سالمندان کم بینا"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 14، شماره 5 (1397): 266-273. magiran.com/p2079019
Hadi Gevorki, Alireza Farsi, Behrouz Abdoli, Shirko Sori, "The Effect of Physical Exercise on Controlling Balance among the Visually Impaired Elderly using Auditory-Vibratory Alarming Feedback Device", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 14, no.5 (2018): 266-273. magiran.com/p2079019
هادی گورکی، علیرضا فارسی، بهروز عبدلی، شیرکو سوری، (1397). 'تاثیر تمرین بدنی با دستگاه بازخورد هشدار دهنده لرزشی- شنیداری بر کنترل تعادل سالمندان کم بینا'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14(5)، صص.266-273. magiran.com/p2079019
Hadi Gevorki, Alireza Farsi, Behrouz Abdoli, Shirko Sori, (2018). 'The Effect of Physical Exercise on Controlling Balance among the Visually Impaired Elderly using Auditory-Vibratory Alarming Feedback Device', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14(5), pp.266-273. magiran.com/p2079019
هادی گورکی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ شیرکو سوری. "تاثیر تمرین بدنی با دستگاه بازخورد هشدار دهنده لرزشی- شنیداری بر کنترل تعادل سالمندان کم بینا". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14 ،5 ، 1397، 266-273. magiran.com/p2079019
Hadi Gevorki; Alireza Farsi; Behrouz Abdoli; Shirko Sori. "The Effect of Physical Exercise on Controlling Balance among the Visually Impaired Elderly using Auditory-Vibratory Alarming Feedback Device", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14, 5, 2018, 266-273. magiran.com/p2079019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال