ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی تیموری، واحدبردی شیخ، امیر سعدالدین، (1398). تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی، مجله پژوهشهای محیط زیست، 10(19)، 3-14. magiran.com/p2079137
Mehdi Teimouri , Vahed Berdi Sheikh, Amir Sadoddin, (2019). Eutrophication Level Analysis of Shirin- Darreh Dam Reservoir Using Entropy-Based Fuzzy Approach, Environmental Researches, 10(19), 3-14. magiran.com/p2079137
مهدی تیموری، واحدبردی شیخ، امیر سعدالدین، تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی. مجله پژوهشهای محیط زیست، 1398؛ 10(19): 3-14. magiran.com/p2079137
Mehdi Teimouri , Vahed Berdi Sheikh, Amir Sadoddin, Eutrophication Level Analysis of Shirin- Darreh Dam Reservoir Using Entropy-Based Fuzzy Approach, Environmental Researches, 2019; 10(19): 3-14. magiran.com/p2079137
مهدی تیموری، واحدبردی شیخ، امیر سعدالدین، "تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی"، مجله پژوهشهای محیط زیست 10، شماره 19 (1398): 3-14. magiran.com/p2079137
Mehdi Teimouri , Vahed Berdi Sheikh, Amir Sadoddin, "Eutrophication Level Analysis of Shirin- Darreh Dam Reservoir Using Entropy-Based Fuzzy Approach", Environmental Researches 10, no.19 (2019): 3-14. magiran.com/p2079137
مهدی تیموری، واحدبردی شیخ، امیر سعدالدین، (1398). 'تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی'، مجله پژوهشهای محیط زیست، 10(19)، صص.3-14. magiran.com/p2079137
Mehdi Teimouri , Vahed Berdi Sheikh, Amir Sadoddin, (2019). 'Eutrophication Level Analysis of Shirin- Darreh Dam Reservoir Using Entropy-Based Fuzzy Approach', Environmental Researches, 10(19), pp.3-14. magiran.com/p2079137
مهدی تیموری؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین. "تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی". مجله پژوهشهای محیط زیست، 10 ،19 ، 1398، 3-14. magiran.com/p2079137
Mehdi Teimouri ; Vahed Berdi Sheikh; Amir Sadoddin. "Eutrophication Level Analysis of Shirin- Darreh Dam Reservoir Using Entropy-Based Fuzzy Approach", Environmental Researches, 10, 19, 2019, 3-14. magiran.com/p2079137
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال