ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر کوسج، حجت الله جعفریان، عبدالواحد رحمانی، عبدالرحمن پاتیمار، حسنی قلی پور، (1398). بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان، مجله پژوهشهای محیط زیست، 10(19)، 245-254. magiran.com/p2079156
Naser Koosej , Hojatollah Jafaritan, Abdolvahed Rahmani, Abdolrahman Patimar, Hosna Gholipour, (2019). A Study of Some Heavy Metals in Muscle Tissue Shrimp of Metapenaeus Affinis and Food Risk Assessmentfor Consumers in, Hormozgan Province, Environmental Researches, 10(19), 245-254. magiran.com/p2079156
ناصر کوسج، حجت الله جعفریان، عبدالواحد رحمانی، عبدالرحمن پاتیمار، حسنی قلی پور، بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان. مجله پژوهشهای محیط زیست، 1398؛ 10(19): 245-254. magiran.com/p2079156
Naser Koosej , Hojatollah Jafaritan, Abdolvahed Rahmani, Abdolrahman Patimar, Hosna Gholipour, A Study of Some Heavy Metals in Muscle Tissue Shrimp of Metapenaeus Affinis and Food Risk Assessmentfor Consumers in, Hormozgan Province, Environmental Researches, 2019; 10(19): 245-254. magiran.com/p2079156
ناصر کوسج، حجت الله جعفریان، عبدالواحد رحمانی، عبدالرحمن پاتیمار، حسنی قلی پور، "بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان"، مجله پژوهشهای محیط زیست 10، شماره 19 (1398): 245-254. magiran.com/p2079156
Naser Koosej , Hojatollah Jafaritan, Abdolvahed Rahmani, Abdolrahman Patimar, Hosna Gholipour, "A Study of Some Heavy Metals in Muscle Tissue Shrimp of Metapenaeus Affinis and Food Risk Assessmentfor Consumers in, Hormozgan Province", Environmental Researches 10, no.19 (2019): 245-254. magiran.com/p2079156
ناصر کوسج، حجت الله جعفریان، عبدالواحد رحمانی، عبدالرحمن پاتیمار، حسنی قلی پور، (1398). 'بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان'، مجله پژوهشهای محیط زیست، 10(19)، صص.245-254. magiran.com/p2079156
Naser Koosej , Hojatollah Jafaritan, Abdolvahed Rahmani, Abdolrahman Patimar, Hosna Gholipour, (2019). 'A Study of Some Heavy Metals in Muscle Tissue Shrimp of Metapenaeus Affinis and Food Risk Assessmentfor Consumers in, Hormozgan Province', Environmental Researches, 10(19), pp.245-254. magiran.com/p2079156
ناصر کوسج؛ حجت الله جعفریان؛ عبدالواحد رحمانی؛ عبدالرحمن پاتیمار؛ حسنی قلی پور. "بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان". مجله پژوهشهای محیط زیست، 10 ،19 ، 1398، 245-254. magiran.com/p2079156
Naser Koosej ; Hojatollah Jafaritan; Abdolvahed Rahmani; Abdolrahman Patimar; Hosna Gholipour. "A Study of Some Heavy Metals in Muscle Tissue Shrimp of Metapenaeus Affinis and Food Risk Assessmentfor Consumers in, Hormozgan Province", Environmental Researches, 10, 19, 2019, 245-254. magiran.com/p2079156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال