ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هوشنگ نایبی، یونس نوربخش، عباسعلی زارعی سورکی، (1398). عوامل فرهنگی در ارتقاء سرمایه های انسانی دانش آموزان دوره دوم متوسطه، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 11(1)، 221-238. magiran.com/p2079196
Hooshang Nayebi , Younes Nourbakhsh, Abbas Ali Zarei Soraki, (2019). Cultural and Religious Factors in Promoting Human Capital of Secondary School Students, Journal of Community Development, 11(1), 221-238. magiran.com/p2079196
هوشنگ نایبی، یونس نوربخش، عباسعلی زارعی سورکی، عوامل فرهنگی در ارتقاء سرمایه های انسانی دانش آموزان دوره دوم متوسطه. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1398؛ 11(1): 221-238. magiran.com/p2079196
Hooshang Nayebi , Younes Nourbakhsh, Abbas Ali Zarei Soraki, Cultural and Religious Factors in Promoting Human Capital of Secondary School Students, Journal of Community Development, 2019; 11(1): 221-238. magiran.com/p2079196
هوشنگ نایبی، یونس نوربخش، عباسعلی زارعی سورکی، "عوامل فرهنگی در ارتقاء سرمایه های انسانی دانش آموزان دوره دوم متوسطه"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 11، شماره 1 (1398): 221-238. magiran.com/p2079196
Hooshang Nayebi , Younes Nourbakhsh, Abbas Ali Zarei Soraki, "Cultural and Religious Factors in Promoting Human Capital of Secondary School Students", Journal of Community Development 11, no.1 (2019): 221-238. magiran.com/p2079196
هوشنگ نایبی، یونس نوربخش، عباسعلی زارعی سورکی، (1398). 'عوامل فرهنگی در ارتقاء سرمایه های انسانی دانش آموزان دوره دوم متوسطه'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 11(1)، صص.221-238. magiran.com/p2079196
Hooshang Nayebi , Younes Nourbakhsh, Abbas Ali Zarei Soraki, (2019). 'Cultural and Religious Factors in Promoting Human Capital of Secondary School Students', Journal of Community Development, 11(1), pp.221-238. magiran.com/p2079196
هوشنگ نایبی؛ یونس نوربخش؛ عباسعلی زارعی سورکی. "عوامل فرهنگی در ارتقاء سرمایه های انسانی دانش آموزان دوره دوم متوسطه". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 11 ،1 ، 1398، 221-238. magiran.com/p2079196
Hooshang Nayebi ; Younes Nourbakhsh; Abbas Ali Zarei Soraki. "Cultural and Religious Factors in Promoting Human Capital of Secondary School Students", Journal of Community Development, 11, 1, 2019, 221-238. magiran.com/p2079196
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال