ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین باقرپور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، بهنام مهدی خانی، (1398). کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ییلاق، جنوب باختر زنجان، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(4)، 545-564. magiran.com/p2079223
Hossein Bagherpour, Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, Ghasem Nabatian, Behnam Mehdikhani, (2020). Intermediate-sulfidation Style of Epithermal Base Metal (Ag) Mineralization at the Qoyjeh Yeylaq Deposit, SW Zanjan – IRAN, Journal of Economic Geology, 11(4), 545-564. magiran.com/p2079223
حسین باقرپور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، بهنام مهدی خانی، کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ییلاق، جنوب باختر زنجان. فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 1398؛ 11(4): 545-564. magiran.com/p2079223
Hossein Bagherpour, Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, Ghasem Nabatian, Behnam Mehdikhani, Intermediate-sulfidation Style of Epithermal Base Metal (Ag) Mineralization at the Qoyjeh Yeylaq Deposit, SW Zanjan – IRAN, Journal of Economic Geology, 2020; 11(4): 545-564. magiran.com/p2079223
حسین باقرپور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، بهنام مهدی خانی، "کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ییلاق، جنوب باختر زنجان"، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 11، شماره 4 (1398): 545-564. magiran.com/p2079223
Hossein Bagherpour, Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, Ghasem Nabatian, Behnam Mehdikhani, "Intermediate-sulfidation Style of Epithermal Base Metal (Ag) Mineralization at the Qoyjeh Yeylaq Deposit, SW Zanjan – IRAN", Journal of Economic Geology 11, no.4 (2020): 545-564. magiran.com/p2079223
حسین باقرپور، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، قاسم نباتیان، بهنام مهدی خانی، (1398). 'کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ییلاق، جنوب باختر زنجان'، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(4)، صص.545-564. magiran.com/p2079223
Hossein Bagherpour, Mir Ali Asghar Mokhtari, Hossein Kouhestani, Ghasem Nabatian, Behnam Mehdikhani, (2020). 'Intermediate-sulfidation Style of Epithermal Base Metal (Ag) Mineralization at the Qoyjeh Yeylaq Deposit, SW Zanjan – IRAN', Journal of Economic Geology, 11(4), pp.545-564. magiran.com/p2079223
حسین باقرپور؛ میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی؛ قاسم نباتیان؛ بهنام مهدی خانی. "کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ییلاق، جنوب باختر زنجان". فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11 ،4 ، 1398، 545-564. magiran.com/p2079223
Hossein Bagherpour; Mir Ali Asghar Mokhtari; Hossein Kouhestani; Ghasem Nabatian; Behnam Mehdikhani. "Intermediate-sulfidation Style of Epithermal Base Metal (Ag) Mineralization at the Qoyjeh Yeylaq Deposit, SW Zanjan – IRAN", Journal of Economic Geology, 11, 4, 2020, 545-564. magiran.com/p2079223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال