ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان مهوری، مرتضی شریفی، (1398). کاربرد شیمی کانی کلینوپیروکسن در بررسی شرایط فیزیکی صعود ماگما، مطالعه موردی سنگ های آتشفشانی علی آباد، شمال غرب نایین، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(4)، 629-644. magiran.com/p2079233
Rezvan Mehvari, Mortaza Sharifi, (2020). Application of Clinopyroxene Chemistry for Investigation of the physical conditions of ascending magma, a case study of volcanic rocks in the Aliabad area (Northwest of Nain), Journal of Economic Geology, 11(4), 629-644. magiran.com/p2079233
رضوان مهوری، مرتضی شریفی، کاربرد شیمی کانی کلینوپیروکسن در بررسی شرایط فیزیکی صعود ماگما، مطالعه موردی سنگ های آتشفشانی علی آباد، شمال غرب نایین. فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 1398؛ 11(4): 629-644. magiran.com/p2079233
Rezvan Mehvari, Mortaza Sharifi, Application of Clinopyroxene Chemistry for Investigation of the physical conditions of ascending magma, a case study of volcanic rocks in the Aliabad area (Northwest of Nain), Journal of Economic Geology, 2020; 11(4): 629-644. magiran.com/p2079233
رضوان مهوری، مرتضی شریفی، "کاربرد شیمی کانی کلینوپیروکسن در بررسی شرایط فیزیکی صعود ماگما، مطالعه موردی سنگ های آتشفشانی علی آباد، شمال غرب نایین"، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 11، شماره 4 (1398): 629-644. magiran.com/p2079233
Rezvan Mehvari, Mortaza Sharifi, "Application of Clinopyroxene Chemistry for Investigation of the physical conditions of ascending magma, a case study of volcanic rocks in the Aliabad area (Northwest of Nain)", Journal of Economic Geology 11, no.4 (2020): 629-644. magiran.com/p2079233
رضوان مهوری، مرتضی شریفی، (1398). 'کاربرد شیمی کانی کلینوپیروکسن در بررسی شرایط فیزیکی صعود ماگما، مطالعه موردی سنگ های آتشفشانی علی آباد، شمال غرب نایین'، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(4)، صص.629-644. magiran.com/p2079233
Rezvan Mehvari, Mortaza Sharifi, (2020). 'Application of Clinopyroxene Chemistry for Investigation of the physical conditions of ascending magma, a case study of volcanic rocks in the Aliabad area (Northwest of Nain)', Journal of Economic Geology, 11(4), pp.629-644. magiran.com/p2079233
رضوان مهوری؛ مرتضی شریفی. "کاربرد شیمی کانی کلینوپیروکسن در بررسی شرایط فیزیکی صعود ماگما، مطالعه موردی سنگ های آتشفشانی علی آباد، شمال غرب نایین". فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11 ،4 ، 1398، 629-644. magiran.com/p2079233
Rezvan Mehvari; Mortaza Sharifi. "Application of Clinopyroxene Chemistry for Investigation of the physical conditions of ascending magma, a case study of volcanic rocks in the Aliabad area (Northwest of Nain)", Journal of Economic Geology, 11, 4, 2020, 629-644. magiran.com/p2079233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال