ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلمه افشار، محمد غفوری، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور، (1398). ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و ویژگی های ژئوتکنیکی افیولیت ها (مطالعه موردی: افیولیت های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد)، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(4)، 645-663. magiran.com/p2079234
Salameh Afshar, Mohammad Ghafoori, Naser Hafezi Moghaddas, Gholam Reza Lashkaripour, (2020). The relationship between serpentinization and geotechnical properties of ophiolites (Case study: Paleotethys ophiolites of the Southwest of Mashhad), Journal of Economic Geology, 11(4), 645-663. magiran.com/p2079234
سلمه افشار، محمد غفوری، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور، ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و ویژگی های ژئوتکنیکی افیولیت ها (مطالعه موردی: افیولیت های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد). فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 1398؛ 11(4): 645-663. magiran.com/p2079234
Salameh Afshar, Mohammad Ghafoori, Naser Hafezi Moghaddas, Gholam Reza Lashkaripour, The relationship between serpentinization and geotechnical properties of ophiolites (Case study: Paleotethys ophiolites of the Southwest of Mashhad), Journal of Economic Geology, 2020; 11(4): 645-663. magiran.com/p2079234
سلمه افشار، محمد غفوری، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور، "ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و ویژگی های ژئوتکنیکی افیولیت ها (مطالعه موردی: افیولیت های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد)"، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 11، شماره 4 (1398): 645-663. magiran.com/p2079234
Salameh Afshar, Mohammad Ghafoori, Naser Hafezi Moghaddas, Gholam Reza Lashkaripour, "The relationship between serpentinization and geotechnical properties of ophiolites (Case study: Paleotethys ophiolites of the Southwest of Mashhad)", Journal of Economic Geology 11, no.4 (2020): 645-663. magiran.com/p2079234
سلمه افشار، محمد غفوری، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور، (1398). 'ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و ویژگی های ژئوتکنیکی افیولیت ها (مطالعه موردی: افیولیت های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد)'، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(4)، صص.645-663. magiran.com/p2079234
Salameh Afshar, Mohammad Ghafoori, Naser Hafezi Moghaddas, Gholam Reza Lashkaripour, (2020). 'The relationship between serpentinization and geotechnical properties of ophiolites (Case study: Paleotethys ophiolites of the Southwest of Mashhad)', Journal of Economic Geology, 11(4), pp.645-663. magiran.com/p2079234
سلمه افشار؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور. "ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و ویژگی های ژئوتکنیکی افیولیت ها (مطالعه موردی: افیولیت های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد)". فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11 ،4 ، 1398، 645-663. magiran.com/p2079234
Salameh Afshar; Mohammad Ghafoori; Naser Hafezi Moghaddas; Gholam Reza Lashkaripour. "The relationship between serpentinization and geotechnical properties of ophiolites (Case study: Paleotethys ophiolites of the Southwest of Mashhad)", Journal of Economic Geology, 11, 4, 2020, 645-663. magiran.com/p2079234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال