ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی متقی زاده، هادی نظری منظم، طاهره خان آبادی، سید رضا موسوی، (1398). بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانیو تدریس آن به عربی آموزان فارسی زبان، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 52، 41-62. magiran.com/p2079415
Isa Motaghizadeh, Hadi Nazari Monazzam, Tahereh Khanabadi, Sayyes Reza Mousavi, (2019). Investigating the Selection of the Vocabularies Which Affect the Language Interference and Teaching Them to Persian Learners of Arabic Language, Iranian Association of Arabic Language and Literature, 52, 41-62. magiran.com/p2079415
عیسی متقی زاده، هادی نظری منظم، طاهره خان آبادی، سید رضا موسوی، بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانیو تدریس آن به عربی آموزان فارسی زبان. مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 1398؛ 52: 41-62. magiran.com/p2079415
Isa Motaghizadeh, Hadi Nazari Monazzam, Tahereh Khanabadi, Sayyes Reza Mousavi, Investigating the Selection of the Vocabularies Which Affect the Language Interference and Teaching Them to Persian Learners of Arabic Language, Iranian Association of Arabic Language and Literature, 2019; 52: 41-62. magiran.com/p2079415
عیسی متقی زاده، هادی نظری منظم، طاهره خان آبادی، سید رضا موسوی، "بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانیو تدریس آن به عربی آموزان فارسی زبان"، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها ،52 (1398): 41-62. magiran.com/p2079415
Isa Motaghizadeh, Hadi Nazari Monazzam, Tahereh Khanabadi, Sayyes Reza Mousavi, "Investigating the Selection of the Vocabularies Which Affect the Language Interference and Teaching Them to Persian Learners of Arabic Language", Iranian Association of Arabic Language and Literature no. 52 (2019): 41-62. magiran.com/p2079415
عیسی متقی زاده، هادی نظری منظم، طاهره خان آبادی، سید رضا موسوی، (1398). 'بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانیو تدریس آن به عربی آموزان فارسی زبان'، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 52، صص.41-62. magiran.com/p2079415
Isa Motaghizadeh, Hadi Nazari Monazzam, Tahereh Khanabadi, Sayyes Reza Mousavi, (2019). 'Investigating the Selection of the Vocabularies Which Affect the Language Interference and Teaching Them to Persian Learners of Arabic Language', Iranian Association of Arabic Language and Literature, 52, pp.41-62. magiran.com/p2079415
عیسی متقی زاده؛ هادی نظری منظم؛ طاهره خان آبادی؛ سید رضا موسوی. "بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانیو تدریس آن به عربی آموزان فارسی زبان". مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 52 ، 1398، 41-62. magiran.com/p2079415
Isa Motaghizadeh; Hadi Nazari Monazzam; Tahereh Khanabadi; Sayyes Reza Mousavi. "Investigating the Selection of the Vocabularies Which Affect the Language Interference and Teaching Them to Persian Learners of Arabic Language", Iranian Association of Arabic Language and Literature, 52, 2019, 41-62. magiran.com/p2079415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال