ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال مرامی، رجاء ابوعلی، قاسم عزیزی مراد، (1398). اللغه والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریه الشکلیه من منظور السوسیونصیه فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنه» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجا، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 52، 105-124. magiran.com/p2079418
Jalal Marami , Raja Abu Ali, Ghasem Azizi Morad, (2019). Language and cultural-cognitive study based on the theory of formalism in formation of Sociology (study of ungraceful forgiveness in holy Quran and mutanabbi poems), Iranian Association of Arabic Language and Literature, 52, 105-124. magiran.com/p2079418
جلال مرامی، رجاء ابوعلی، قاسم عزیزی مراد، اللغه والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریه الشکلیه من منظور السوسیونصیه فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنه» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجا. مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 1398؛ 52: 105-124. magiran.com/p2079418
Jalal Marami , Raja Abu Ali, Ghasem Azizi Morad, Language and cultural-cognitive study based on the theory of formalism in formation of Sociology (study of ungraceful forgiveness in holy Quran and mutanabbi poems), Iranian Association of Arabic Language and Literature, 2019; 52: 105-124. magiran.com/p2079418
جلال مرامی، رجاء ابوعلی، قاسم عزیزی مراد، "اللغه والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریه الشکلیه من منظور السوسیونصیه فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنه» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجا"، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها ،52 (1398): 105-124. magiran.com/p2079418
Jalal Marami , Raja Abu Ali, Ghasem Azizi Morad, "Language and cultural-cognitive study based on the theory of formalism in formation of Sociology (study of ungraceful forgiveness in holy Quran and mutanabbi poems)", Iranian Association of Arabic Language and Literature no. 52 (2019): 105-124. magiran.com/p2079418
جلال مرامی، رجاء ابوعلی، قاسم عزیزی مراد، (1398). 'اللغه والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریه الشکلیه من منظور السوسیونصیه فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنه» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجا'، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 52، صص.105-124. magiran.com/p2079418
Jalal Marami , Raja Abu Ali, Ghasem Azizi Morad, (2019). 'Language and cultural-cognitive study based on the theory of formalism in formation of Sociology (study of ungraceful forgiveness in holy Quran and mutanabbi poems)', Iranian Association of Arabic Language and Literature, 52, pp.105-124. magiran.com/p2079418
جلال مرامی؛ رجاء ابوعلی؛ قاسم عزیزی مراد. "اللغه والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریه الشکلیه من منظور السوسیونصیه فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنه» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجا". مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 52 ، 1398، 105-124. magiran.com/p2079418
Jalal Marami ; Raja Abu Ali; Ghasem Azizi Morad. "Language and cultural-cognitive study based on the theory of formalism in formation of Sociology (study of ungraceful forgiveness in holy Quran and mutanabbi poems)", Iranian Association of Arabic Language and Literature, 52, 2019, 105-124. magiran.com/p2079418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال