ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهتاب مروجی، محمد حاتمی، مروارید احدی، محمدرضا صیرفی، حسین چیتی، (1398). اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8(6)، 39-47. magiran.com/p2079688
Mahtab Moraveji, Mohammad Hatami, Morvarid Ahadi, Mohammadreza Seyrafi, Hossein Chiti, (2019). The Effect of Group Motivational Interview on Therapeutic Satisfaction and Therapeutic Adherence of Patients withType 1 Diabetes, Journal of Health Promotion Management, 8(6), 39-47. magiran.com/p2079688
مهتاب مروجی، محمد حاتمی، مروارید احدی، محمدرضا صیرفی، حسین چیتی، اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1398؛ 8(6): 39-47. magiran.com/p2079688
Mahtab Moraveji, Mohammad Hatami, Morvarid Ahadi, Mohammadreza Seyrafi, Hossein Chiti, The Effect of Group Motivational Interview on Therapeutic Satisfaction and Therapeutic Adherence of Patients withType 1 Diabetes, Journal of Health Promotion Management, 2019; 8(6): 39-47. magiran.com/p2079688
مهتاب مروجی، محمد حاتمی، مروارید احدی، محمدرضا صیرفی، حسین چیتی، "اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 8، شماره 6 (1398): 39-47. magiran.com/p2079688
Mahtab Moraveji, Mohammad Hatami, Morvarid Ahadi, Mohammadreza Seyrafi, Hossein Chiti, "The Effect of Group Motivational Interview on Therapeutic Satisfaction and Therapeutic Adherence of Patients withType 1 Diabetes", Journal of Health Promotion Management 8, no.6 (2019): 39-47. magiran.com/p2079688
مهتاب مروجی، محمد حاتمی، مروارید احدی، محمدرضا صیرفی، حسین چیتی، (1398). 'اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8(6)، صص.39-47. magiran.com/p2079688
Mahtab Moraveji, Mohammad Hatami, Morvarid Ahadi, Mohammadreza Seyrafi, Hossein Chiti, (2019). 'The Effect of Group Motivational Interview on Therapeutic Satisfaction and Therapeutic Adherence of Patients withType 1 Diabetes', Journal of Health Promotion Management, 8(6), pp.39-47. magiran.com/p2079688
مهتاب مروجی؛ محمد حاتمی؛ مروارید احدی؛ محمدرضا صیرفی؛ حسین چیتی. "اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8 ،6 ، 1398، 39-47. magiran.com/p2079688
Mahtab Moraveji; Mohammad Hatami; Morvarid Ahadi; Mohammadreza Seyrafi; Hossein Chiti. "The Effect of Group Motivational Interview on Therapeutic Satisfaction and Therapeutic Adherence of Patients withType 1 Diabetes", Journal of Health Promotion Management, 8, 6, 2019, 39-47. magiran.com/p2079688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال