ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه کبری شفیعی، بهاره زارعی، شهناز طبیعی، (1398). تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5(3)، 43-53. magiran.com/p2080000
Fatemehkobra Shafiei, Bahare Zarei, Shahnaz Tabiei, (2019). The Effect of Primary Nursing Care on Patient Satisfaction after Coronary Angioplasty, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5(3), 43-53. magiran.com/p2080000
فاطمه کبری شفیعی، بهاره زارعی، شهناز طبیعی، تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 1398؛ 5(3): 43-53. magiran.com/p2080000
Fatemehkobra Shafiei, Bahare Zarei, Shahnaz Tabiei, The Effect of Primary Nursing Care on Patient Satisfaction after Coronary Angioplasty, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 2019; 5(3): 43-53. magiran.com/p2080000
فاطمه کبری شفیعی، بهاره زارعی، شهناز طبیعی، "تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر"، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 5، شماره 3 (1398): 43-53. magiran.com/p2080000
Fatemehkobra Shafiei, Bahare Zarei, Shahnaz Tabiei, "The Effect of Primary Nursing Care on Patient Satisfaction after Coronary Angioplasty", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 5, no.3 (2019): 43-53. magiran.com/p2080000
فاطمه کبری شفیعی، بهاره زارعی، شهناز طبیعی، (1398). 'تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر'، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5(3)، صص.43-53. magiran.com/p2080000
Fatemehkobra Shafiei, Bahare Zarei, Shahnaz Tabiei, (2019). 'The Effect of Primary Nursing Care on Patient Satisfaction after Coronary Angioplasty', Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5(3), pp.43-53. magiran.com/p2080000
فاطمه کبری شفیعی؛ بهاره زارعی؛ شهناز طبیعی. "تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر". فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5 ،3 ، 1398، 43-53. magiran.com/p2080000
Fatemehkobra Shafiei; Bahare Zarei; Shahnaz Tabiei. "The Effect of Primary Nursing Care on Patient Satisfaction after Coronary Angioplasty", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5, 3, 2019, 43-53. magiran.com/p2080000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال