ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روناک شاهویی، اثمر کریمی، شهرام شریفی، نسرین صوفی زاده، فرزانه خان پور، (1398). بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب زنان باردار، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5(3)، 83-94. magiran.com/p2080004
Ronak Shahoei, Sahram Sharifish, Nasrin Soufizadeh, Farzaneh Khanpour, (2019). Evaluation of the Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction on Anxiety in Pregnant Women, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5(3), 83-94. magiran.com/p2080004
روناک شاهویی، اثمر کریمی، شهرام شریفی، نسرین صوفی زاده، فرزانه خان پور، بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب زنان باردار. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 1398؛ 5(3): 83-94. magiran.com/p2080004
Ronak Shahoei, Sahram Sharifish, Nasrin Soufizadeh, Farzaneh Khanpour, Evaluation of the Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction on Anxiety in Pregnant Women, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 2019; 5(3): 83-94. magiran.com/p2080004
روناک شاهویی، اثمر کریمی، شهرام شریفی، نسرین صوفی زاده، فرزانه خان پور، "بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب زنان باردار"، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 5، شماره 3 (1398): 83-94. magiran.com/p2080004
Ronak Shahoei, Sahram Sharifish, Nasrin Soufizadeh, Farzaneh Khanpour, "Evaluation of the Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction on Anxiety in Pregnant Women", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 5, no.3 (2019): 83-94. magiran.com/p2080004
روناک شاهویی، اثمر کریمی، شهرام شریفی، نسرین صوفی زاده، فرزانه خان پور، (1398). 'بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب زنان باردار'، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5(3)، صص.83-94. magiran.com/p2080004
Ronak Shahoei, Sahram Sharifish, Nasrin Soufizadeh, Farzaneh Khanpour, (2019). 'Evaluation of the Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction on Anxiety in Pregnant Women', Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5(3), pp.83-94. magiran.com/p2080004
روناک شاهویی؛ اثمر کریمی؛ شهرام شریفی؛ نسرین صوفی زاده؛ فرزانه خان پور. "بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب زنان باردار". فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5 ،3 ، 1398، 83-94. magiran.com/p2080004
Ronak Shahoei; Sahram Sharifish; Nasrin Soufizadeh; Farzaneh Khanpour. "Evaluation of the Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction on Anxiety in Pregnant Women", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5, 3, 2019, 83-94. magiran.com/p2080004
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال