ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهریار عالیان، تکتم سادات والدساروی، فاطمه آهنگرکانی، علیرضا داودی، نرگس نجفی، محسن اعرابی، (1398). تاثیر موپیروسین داخل بینی در پیشگیری از عفونت بعد از عمل جراحی قلب باز، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(180)، 46-56. magiran.com/p2080071
Shahriar Alian, Toktam Sadat Valedsaravi, Fatemeh Ahangarkani, Alireza Davoudi, Narges Najafi, Mohsen Arabi, (2020). Effect of Intranasal Mupirocin in Preventing Post-operative Infection after Open Heart Surgery, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(180), 46-56. magiran.com/p2080071
شهریار عالیان، تکتم سادات والدساروی، فاطمه آهنگرکانی، علیرضا داودی، نرگس نجفی، محسن اعرابی، تاثیر موپیروسین داخل بینی در پیشگیری از عفونت بعد از عمل جراحی قلب باز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(180): 46-56. magiran.com/p2080071
Shahriar Alian, Toktam Sadat Valedsaravi, Fatemeh Ahangarkani, Alireza Davoudi, Narges Najafi, Mohsen Arabi, Effect of Intranasal Mupirocin in Preventing Post-operative Infection after Open Heart Surgery, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 29(180): 46-56. magiran.com/p2080071
شهریار عالیان، تکتم سادات والدساروی، فاطمه آهنگرکانی، علیرضا داودی، نرگس نجفی، محسن اعرابی، "تاثیر موپیروسین داخل بینی در پیشگیری از عفونت بعد از عمل جراحی قلب باز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 180 (1398): 46-56. magiran.com/p2080071
Shahriar Alian, Toktam Sadat Valedsaravi, Fatemeh Ahangarkani, Alireza Davoudi, Narges Najafi, Mohsen Arabi, "Effect of Intranasal Mupirocin in Preventing Post-operative Infection after Open Heart Surgery", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.180 (2020): 46-56. magiran.com/p2080071
شهریار عالیان، تکتم سادات والدساروی، فاطمه آهنگرکانی، علیرضا داودی، نرگس نجفی، محسن اعرابی، (1398). 'تاثیر موپیروسین داخل بینی در پیشگیری از عفونت بعد از عمل جراحی قلب باز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(180)، صص.46-56. magiran.com/p2080071
Shahriar Alian, Toktam Sadat Valedsaravi, Fatemeh Ahangarkani, Alireza Davoudi, Narges Najafi, Mohsen Arabi, (2020). 'Effect of Intranasal Mupirocin in Preventing Post-operative Infection after Open Heart Surgery', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(180), pp.46-56. magiran.com/p2080071
شهریار عالیان؛ تکتم سادات والدساروی؛ فاطمه آهنگرکانی؛ علیرضا داودی؛ نرگس نجفی؛ محسن اعرابی. "تاثیر موپیروسین داخل بینی در پیشگیری از عفونت بعد از عمل جراحی قلب باز". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،180 ، 1398، 46-56. magiran.com/p2080071
Shahriar Alian; Toktam Sadat Valedsaravi; Fatemeh Ahangarkani; Alireza Davoudi; Narges Najafi; Mohsen Arabi. "Effect of Intranasal Mupirocin in Preventing Post-operative Infection after Open Heart Surgery", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 180, 2020, 46-56. magiran.com/p2080071
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال