ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه رضائی کلانتری، رضا دنیوی، مرضیه رستمیان، (1398). اثر روان درمانی مثبت نگر بر استرس ادراک شدهو دلایل زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(180)، 86-94. magiran.com/p2080075
Marzieh Rezai Kalantary, Reza Donyavi, Marzieh Rostamian, (2019). Effectiveness of Positive Psychotherapy on PerceivedStress and the Reasons for Living in Mothersof Children with Autism, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(180), 86-94. magiran.com/p2080075
مرضیه رضائی کلانتری، رضا دنیوی، مرضیه رستمیان، اثر روان درمانی مثبت نگر بر استرس ادراک شدهو دلایل زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(180): 86-94. magiran.com/p2080075
Marzieh Rezai Kalantary, Reza Donyavi, Marzieh Rostamian, Effectiveness of Positive Psychotherapy on PerceivedStress and the Reasons for Living in Mothersof Children with Autism, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(180): 86-94. magiran.com/p2080075
مرضیه رضائی کلانتری، رضا دنیوی، مرضیه رستمیان، "اثر روان درمانی مثبت نگر بر استرس ادراک شدهو دلایل زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 180 (1398): 86-94. magiran.com/p2080075
Marzieh Rezai Kalantary, Reza Donyavi, Marzieh Rostamian, "Effectiveness of Positive Psychotherapy on PerceivedStress and the Reasons for Living in Mothersof Children with Autism", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.180 (2019): 86-94. magiran.com/p2080075
مرضیه رضائی کلانتری، رضا دنیوی، مرضیه رستمیان، (1398). 'اثر روان درمانی مثبت نگر بر استرس ادراک شدهو دلایل زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(180)، صص.86-94. magiran.com/p2080075
Marzieh Rezai Kalantary, Reza Donyavi, Marzieh Rostamian, (2019). 'Effectiveness of Positive Psychotherapy on PerceivedStress and the Reasons for Living in Mothersof Children with Autism', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(180), pp.86-94. magiran.com/p2080075
مرضیه رضائی کلانتری؛ رضا دنیوی؛ مرضیه رستمیان. "اثر روان درمانی مثبت نگر بر استرس ادراک شدهو دلایل زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،180 ، 1398، 86-94. magiran.com/p2080075
Marzieh Rezai Kalantary; Reza Donyavi; Marzieh Rostamian. "Effectiveness of Positive Psychotherapy on PerceivedStress and the Reasons for Living in Mothersof Children with Autism", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 180, 2019, 86-94. magiran.com/p2080075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال