ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید آهنگری سریزدی، مهدی رهگذر، عنایت الله بخشی، سمانه حسین زاده، امین شاهرخی، (1398). تعیین عوامل خطر مرتبط با زمان عود تشنج در کودکان دارای اختلالات تکاملی با استفاده از مدل بازگشتی دارای شکنندگی با درنظرگیری بازه های زمانی بازدارنده، فصلنامه توانبخشی، 20(4)، 360-375. magiran.com/p2080168
Saeed Ahangari Saryazdi, Mehdi Rahgozar, Enayatollah Bakhshi, Samaneh Hosseinzadeh, Amin Shahrolhi, (2019). Factors Affecting the Recurrence of Seizure in Children with Developmental Disorders Using Frailty Model for Recurrent Event and Considering Restraint Period, Archives of Rehabilitation, 20(4), 360-375. magiran.com/p2080168
سعید آهنگری سریزدی، مهدی رهگذر، عنایت الله بخشی، سمانه حسین زاده، امین شاهرخی، تعیین عوامل خطر مرتبط با زمان عود تشنج در کودکان دارای اختلالات تکاملی با استفاده از مدل بازگشتی دارای شکنندگی با درنظرگیری بازه های زمانی بازدارنده. فصلنامه توانبخشی، 1398؛ 20(4): 360-375. magiran.com/p2080168
Saeed Ahangari Saryazdi, Mehdi Rahgozar, Enayatollah Bakhshi, Samaneh Hosseinzadeh, Amin Shahrolhi, Factors Affecting the Recurrence of Seizure in Children with Developmental Disorders Using Frailty Model for Recurrent Event and Considering Restraint Period, Archives of Rehabilitation, 2019; 20(4): 360-375. magiran.com/p2080168
سعید آهنگری سریزدی، مهدی رهگذر، عنایت الله بخشی، سمانه حسین زاده، امین شاهرخی، "تعیین عوامل خطر مرتبط با زمان عود تشنج در کودکان دارای اختلالات تکاملی با استفاده از مدل بازگشتی دارای شکنندگی با درنظرگیری بازه های زمانی بازدارنده"، فصلنامه توانبخشی 20، شماره 4 (1398): 360-375. magiran.com/p2080168
Saeed Ahangari Saryazdi, Mehdi Rahgozar, Enayatollah Bakhshi, Samaneh Hosseinzadeh, Amin Shahrolhi, "Factors Affecting the Recurrence of Seizure in Children with Developmental Disorders Using Frailty Model for Recurrent Event and Considering Restraint Period", Archives of Rehabilitation 20, no.4 (2019): 360-375. magiran.com/p2080168
سعید آهنگری سریزدی، مهدی رهگذر، عنایت الله بخشی، سمانه حسین زاده، امین شاهرخی، (1398). 'تعیین عوامل خطر مرتبط با زمان عود تشنج در کودکان دارای اختلالات تکاملی با استفاده از مدل بازگشتی دارای شکنندگی با درنظرگیری بازه های زمانی بازدارنده'، فصلنامه توانبخشی، 20(4)، صص.360-375. magiran.com/p2080168
Saeed Ahangari Saryazdi, Mehdi Rahgozar, Enayatollah Bakhshi, Samaneh Hosseinzadeh, Amin Shahrolhi, (2019). 'Factors Affecting the Recurrence of Seizure in Children with Developmental Disorders Using Frailty Model for Recurrent Event and Considering Restraint Period', Archives of Rehabilitation, 20(4), pp.360-375. magiran.com/p2080168
سعید آهنگری سریزدی؛ مهدی رهگذر؛ عنایت الله بخشی؛ سمانه حسین زاده؛ امین شاهرخی. "تعیین عوامل خطر مرتبط با زمان عود تشنج در کودکان دارای اختلالات تکاملی با استفاده از مدل بازگشتی دارای شکنندگی با درنظرگیری بازه های زمانی بازدارنده". فصلنامه توانبخشی، 20 ،4 ، 1398، 360-375. magiran.com/p2080168
Saeed Ahangari Saryazdi; Mehdi Rahgozar; Enayatollah Bakhshi; Samaneh Hosseinzadeh; Amin Shahrolhi. "Factors Affecting the Recurrence of Seizure in Children with Developmental Disorders Using Frailty Model for Recurrent Event and Considering Restraint Period", Archives of Rehabilitation, 20, 4, 2019, 360-375. magiran.com/p2080168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال