ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز صمدیان، شعله لیوارجانی، امیر پناه علی، (1398). مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(4)، 41-50. magiran.com/p2080269
Mahnaz Samadian, Sholeh LIVARJANI, Amir PANAHALI, (2019). Comparison of Effectiveness of training Self-Regulation and Problem-Solving on Self-Efficacy and Academic motivation of female students in the ninth grade, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(4), 41-50. magiran.com/p2080269
مهناز صمدیان، شعله لیوارجانی، امیر پناه علی، مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(4): 41-50. magiran.com/p2080269
Mahnaz Samadian, Sholeh LIVARJANI, Amir PANAHALI, Comparison of Effectiveness of training Self-Regulation and Problem-Solving on Self-Efficacy and Academic motivation of female students in the ninth grade, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 12(4): 41-50. magiran.com/p2080269
مهناز صمدیان، شعله لیوارجانی، امیر پناه علی، "مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 4 (1398): 41-50. magiran.com/p2080269
Mahnaz Samadian, Sholeh LIVARJANI, Amir PANAHALI, "Comparison of Effectiveness of training Self-Regulation and Problem-Solving on Self-Efficacy and Academic motivation of female students in the ninth grade", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 12, no.4 (2019): 41-50. magiran.com/p2080269
مهناز صمدیان، شعله لیوارجانی، امیر پناه علی، (1398). 'مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(4)، صص.41-50. magiran.com/p2080269
Mahnaz Samadian, Sholeh LIVARJANI, Amir PANAHALI, (2019). 'Comparison of Effectiveness of training Self-Regulation and Problem-Solving on Self-Efficacy and Academic motivation of female students in the ninth grade', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(4), pp.41-50. magiran.com/p2080269
مهناز صمدیان؛ شعله لیوارجانی؛ امیر پناه علی. "مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 ،4 ، 1398، 41-50. magiran.com/p2080269
Mahnaz Samadian; Sholeh LIVARJANI; Amir PANAHALI. "Comparison of Effectiveness of training Self-Regulation and Problem-Solving on Self-Efficacy and Academic motivation of female students in the ninth grade", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12, 4, 2019, 41-50. magiran.com/p2080269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال