ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد گل پرور، مینا پولادچنگ، (1398). تاثیر بلوک کانال اداکتور بر روی متغیرهای همودینامیک و بی دردی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو تحت بی حسی نخاعی و مقایسه ی آن با گروه شاهد، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(551)، 1240-1244. magiran.com/p2080508
Mohammad Golparvar, Mina Pooladchang, (2020). The Effect of Adductor Canal Block on Hemodynamic Variables and Pain after Total Knee Arthroplasty under Spinal Anesthesia in Comparison with Control Group, Journal Of Isfahan Medical School, 37(551), 1240-1244. magiran.com/p2080508
محمد گل پرور، مینا پولادچنگ، تاثیر بلوک کانال اداکتور بر روی متغیرهای همودینامیک و بی دردی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو تحت بی حسی نخاعی و مقایسه ی آن با گروه شاهد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(551): 1240-1244. magiran.com/p2080508
Mohammad Golparvar, Mina Pooladchang, The Effect of Adductor Canal Block on Hemodynamic Variables and Pain after Total Knee Arthroplasty under Spinal Anesthesia in Comparison with Control Group, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 37(551): 1240-1244. magiran.com/p2080508
محمد گل پرور، مینا پولادچنگ، "تاثیر بلوک کانال اداکتور بر روی متغیرهای همودینامیک و بی دردی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو تحت بی حسی نخاعی و مقایسه ی آن با گروه شاهد"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 551 (1398): 1240-1244. magiran.com/p2080508
Mohammad Golparvar, Mina Pooladchang, "The Effect of Adductor Canal Block on Hemodynamic Variables and Pain after Total Knee Arthroplasty under Spinal Anesthesia in Comparison with Control Group", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.551 (2020): 1240-1244. magiran.com/p2080508
محمد گل پرور، مینا پولادچنگ، (1398). 'تاثیر بلوک کانال اداکتور بر روی متغیرهای همودینامیک و بی دردی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو تحت بی حسی نخاعی و مقایسه ی آن با گروه شاهد'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(551)، صص.1240-1244. magiran.com/p2080508
Mohammad Golparvar, Mina Pooladchang, (2020). 'The Effect of Adductor Canal Block on Hemodynamic Variables and Pain after Total Knee Arthroplasty under Spinal Anesthesia in Comparison with Control Group', Journal Of Isfahan Medical School, 37(551), pp.1240-1244. magiran.com/p2080508
محمد گل پرور؛ مینا پولادچنگ. "تاثیر بلوک کانال اداکتور بر روی متغیرهای همودینامیک و بی دردی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو تحت بی حسی نخاعی و مقایسه ی آن با گروه شاهد". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،551 ، 1398، 1240-1244. magiran.com/p2080508
Mohammad Golparvar; Mina Pooladchang. "The Effect of Adductor Canal Block on Hemodynamic Variables and Pain after Total Knee Arthroplasty under Spinal Anesthesia in Comparison with Control Group", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 551, 2020, 1240-1244. magiran.com/p2080508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال