ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه دورقی، مرتضی کرمی زرندی، امیر علیرمضائی، صدیقه قورچیان، محمد رهبر، (1398). جدا شده از oxa23 شناسایی ژنوتیپ ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم حامل ژن نمونه های بالینی در بیمارستان های منتخب شهر تهران 1391-92، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24(86)، 16-25. magiran.com/p2080531
Masoumeh Douraghi, Morteza Karami Zarandi, Amir Aliramezani, Sedighe Ghourchian, Mohammad Rahbar, (2020). Assessment the Genotypes of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Isolates Carrying oxa23 Recovered from Clinical Specimens in Selected Hospitals of Tehran, Iranian Journal of Infectious Diseases, 24(86), 16-25. magiran.com/p2080531
معصومه دورقی، مرتضی کرمی زرندی، امیر علیرمضائی، صدیقه قورچیان، محمد رهبر، جدا شده از oxa23 شناسایی ژنوتیپ ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم حامل ژن نمونه های بالینی در بیمارستان های منتخب شهر تهران 1391-92. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1398؛ 24(86): 16-25. magiran.com/p2080531
Masoumeh Douraghi, Morteza Karami Zarandi, Amir Aliramezani, Sedighe Ghourchian, Mohammad Rahbar, Assessment the Genotypes of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Isolates Carrying oxa23 Recovered from Clinical Specimens in Selected Hospitals of Tehran, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2020; 24(86): 16-25. magiran.com/p2080531
معصومه دورقی، مرتضی کرمی زرندی، امیر علیرمضائی، صدیقه قورچیان، محمد رهبر، "جدا شده از oxa23 شناسایی ژنوتیپ ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم حامل ژن نمونه های بالینی در بیمارستان های منتخب شهر تهران 1391-92"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 24، شماره 86 (1398): 16-25. magiran.com/p2080531
Masoumeh Douraghi, Morteza Karami Zarandi, Amir Aliramezani, Sedighe Ghourchian, Mohammad Rahbar, "Assessment the Genotypes of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Isolates Carrying oxa23 Recovered from Clinical Specimens in Selected Hospitals of Tehran", Iranian Journal of Infectious Diseases 24, no.86 (2020): 16-25. magiran.com/p2080531
معصومه دورقی، مرتضی کرمی زرندی، امیر علیرمضائی، صدیقه قورچیان، محمد رهبر، (1398). 'جدا شده از oxa23 شناسایی ژنوتیپ ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم حامل ژن نمونه های بالینی در بیمارستان های منتخب شهر تهران 1391-92'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24(86)، صص.16-25. magiran.com/p2080531
Masoumeh Douraghi, Morteza Karami Zarandi, Amir Aliramezani, Sedighe Ghourchian, Mohammad Rahbar, (2020). 'Assessment the Genotypes of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Isolates Carrying oxa23 Recovered from Clinical Specimens in Selected Hospitals of Tehran', Iranian Journal of Infectious Diseases, 24(86), pp.16-25. magiran.com/p2080531
معصومه دورقی؛ مرتضی کرمی زرندی؛ امیر علیرمضائی؛ صدیقه قورچیان؛ محمد رهبر. "جدا شده از oxa23 شناسایی ژنوتیپ ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم حامل ژن نمونه های بالینی در بیمارستان های منتخب شهر تهران 1391-92". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24 ،86 ، 1398، 16-25. magiran.com/p2080531
Masoumeh Douraghi; Morteza Karami Zarandi; Amir Aliramezani; Sedighe Ghourchian; Mohammad Rahbar. "Assessment the Genotypes of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Isolates Carrying oxa23 Recovered from Clinical Specimens in Selected Hospitals of Tehran", Iranian Journal of Infectious Diseases, 24, 86, 2020, 16-25. magiran.com/p2080531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال