ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید کثیری، ایمان خودکار، نیوشا کثیری، علی صفری اصل، مسعود لطفی، (1398). خصوصیات اپیدمیولوژیک عقرب زدگی در شهرستان اغاجاری، جنوب غربی ایران 1395-96، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24(86)، 52-59. magiran.com/p2080542
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Niusha Kasiri, Ali Safari Asl, Masoud Lotfi, (2020). Epidemiologic Feature of Scorpion Envenomation in Aghajari County, Southwestern Iran. 2016-17, Iranian Journal of Infectious Diseases, 24(86), 52-59. magiran.com/p2080542
حمید کثیری، ایمان خودکار، نیوشا کثیری، علی صفری اصل، مسعود لطفی، خصوصیات اپیدمیولوژیک عقرب زدگی در شهرستان اغاجاری، جنوب غربی ایران 1395-96. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1398؛ 24(86): 52-59. magiran.com/p2080542
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Niusha Kasiri, Ali Safari Asl, Masoud Lotfi, Epidemiologic Feature of Scorpion Envenomation in Aghajari County, Southwestern Iran. 2016-17, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2020; 24(86): 52-59. magiran.com/p2080542
حمید کثیری، ایمان خودکار، نیوشا کثیری، علی صفری اصل، مسعود لطفی، "خصوصیات اپیدمیولوژیک عقرب زدگی در شهرستان اغاجاری، جنوب غربی ایران 1395-96"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 24، شماره 86 (1398): 52-59. magiran.com/p2080542
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Niusha Kasiri, Ali Safari Asl, Masoud Lotfi, "Epidemiologic Feature of Scorpion Envenomation in Aghajari County, Southwestern Iran. 2016-17", Iranian Journal of Infectious Diseases 24, no.86 (2020): 52-59. magiran.com/p2080542
حمید کثیری، ایمان خودکار، نیوشا کثیری، علی صفری اصل، مسعود لطفی، (1398). 'خصوصیات اپیدمیولوژیک عقرب زدگی در شهرستان اغاجاری، جنوب غربی ایران 1395-96'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24(86)، صص.52-59. magiran.com/p2080542
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Niusha Kasiri, Ali Safari Asl, Masoud Lotfi, (2020). 'Epidemiologic Feature of Scorpion Envenomation in Aghajari County, Southwestern Iran. 2016-17', Iranian Journal of Infectious Diseases, 24(86), pp.52-59. magiran.com/p2080542
حمید کثیری؛ ایمان خودکار؛ نیوشا کثیری؛ علی صفری اصل؛ مسعود لطفی. "خصوصیات اپیدمیولوژیک عقرب زدگی در شهرستان اغاجاری، جنوب غربی ایران 1395-96". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 24 ،86 ، 1398، 52-59. magiran.com/p2080542
Hamid Kassiri; Iman Khodkar; Niusha Kasiri; Ali Safari Asl; Masoud Lotfi. "Epidemiologic Feature of Scorpion Envenomation in Aghajari County, Southwestern Iran. 2016-17", Iranian Journal of Infectious Diseases, 24, 86, 2020, 52-59. magiran.com/p2080542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال