ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرمحمد آرمانیان، رامین ایرانپور، اکبر حسن زاده، مریم آقابزرگی دلیگانی، فاطمه نجفیان نجف آبادی، (1398). فراوانی پیامدهای نوزادی به دنبال تولدهای چندقلویی در بیمارستان های الزهرا (س) و آیت اله شهید بهشتی اصفهان در سال 1395، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(553)، 1294-1297. magiran.com/p2080569
Amir Mohammad Armanian, Ramin Iranpour, Akbar Hassanzadeh, Maryam Aghabozorgi Deligani, Fatemeh Najafian Najafabadi, (2020). The Frequency of Neonatal Outcomes in Multiple Birth in Alzahra and Shahid Beheshti Hospitals, Isfahan, Iran, in 2017, Journal Of Isfahan Medical School, 37(553), 1294-1297. magiran.com/p2080569
امیرمحمد آرمانیان، رامین ایرانپور، اکبر حسن زاده، مریم آقابزرگی دلیگانی، فاطمه نجفیان نجف آبادی، فراوانی پیامدهای نوزادی به دنبال تولدهای چندقلویی در بیمارستان های الزهرا (س) و آیت اله شهید بهشتی اصفهان در سال 1395. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(553): 1294-1297. magiran.com/p2080569
Amir Mohammad Armanian, Ramin Iranpour, Akbar Hassanzadeh, Maryam Aghabozorgi Deligani, Fatemeh Najafian Najafabadi, The Frequency of Neonatal Outcomes in Multiple Birth in Alzahra and Shahid Beheshti Hospitals, Isfahan, Iran, in 2017, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 37(553): 1294-1297. magiran.com/p2080569
امیرمحمد آرمانیان، رامین ایرانپور، اکبر حسن زاده، مریم آقابزرگی دلیگانی، فاطمه نجفیان نجف آبادی، "فراوانی پیامدهای نوزادی به دنبال تولدهای چندقلویی در بیمارستان های الزهرا (س) و آیت اله شهید بهشتی اصفهان در سال 1395"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 553 (1398): 1294-1297. magiran.com/p2080569
Amir Mohammad Armanian, Ramin Iranpour, Akbar Hassanzadeh, Maryam Aghabozorgi Deligani, Fatemeh Najafian Najafabadi, "The Frequency of Neonatal Outcomes in Multiple Birth in Alzahra and Shahid Beheshti Hospitals, Isfahan, Iran, in 2017", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.553 (2020): 1294-1297. magiran.com/p2080569
امیرمحمد آرمانیان، رامین ایرانپور، اکبر حسن زاده، مریم آقابزرگی دلیگانی، فاطمه نجفیان نجف آبادی، (1398). 'فراوانی پیامدهای نوزادی به دنبال تولدهای چندقلویی در بیمارستان های الزهرا (س) و آیت اله شهید بهشتی اصفهان در سال 1395'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(553)، صص.1294-1297. magiran.com/p2080569
Amir Mohammad Armanian, Ramin Iranpour, Akbar Hassanzadeh, Maryam Aghabozorgi Deligani, Fatemeh Najafian Najafabadi, (2020). 'The Frequency of Neonatal Outcomes in Multiple Birth in Alzahra and Shahid Beheshti Hospitals, Isfahan, Iran, in 2017', Journal Of Isfahan Medical School, 37(553), pp.1294-1297. magiran.com/p2080569
امیرمحمد آرمانیان؛ رامین ایرانپور؛ اکبر حسن زاده؛ مریم آقابزرگی دلیگانی؛ فاطمه نجفیان نجف آبادی. "فراوانی پیامدهای نوزادی به دنبال تولدهای چندقلویی در بیمارستان های الزهرا (س) و آیت اله شهید بهشتی اصفهان در سال 1395". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،553 ، 1398، 1294-1297. magiran.com/p2080569
Amir Mohammad Armanian; Ramin Iranpour; Akbar Hassanzadeh; Maryam Aghabozorgi Deligani; Fatemeh Najafian Najafabadi. "The Frequency of Neonatal Outcomes in Multiple Birth in Alzahra and Shahid Beheshti Hospitals, Isfahan, Iran, in 2017", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 553, 2020, 1294-1297. magiran.com/p2080569
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال