ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده بنائی، معصومه سیمبر، ساناز صفرزاده، حدیث شاه رحمانی، اعظم خیابانی، (1398). تاثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: یک مطالعه ی مروری نظام مند، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(553)، 1298-1312. magiran.com/p2080570
Mojdeh Banaei, Masomeh Simbar, Sanaz Safarzade, Hadis Shahrahmani, Azam Khiabani, (2020). The Effect of Educational Interventions on Adolescents' Knowledge and Attitude about the Human Papillomavirus Vaccine; A Systematic Review, Journal Of Isfahan Medical School, 37(553), 1298-1312. magiran.com/p2080570
مژده بنائی، معصومه سیمبر، ساناز صفرزاده، حدیث شاه رحمانی، اعظم خیابانی، تاثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: یک مطالعه ی مروری نظام مند. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(553): 1298-1312. magiran.com/p2080570
Mojdeh Banaei, Masomeh Simbar, Sanaz Safarzade, Hadis Shahrahmani, Azam Khiabani, The Effect of Educational Interventions on Adolescents' Knowledge and Attitude about the Human Papillomavirus Vaccine; A Systematic Review, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 37(553): 1298-1312. magiran.com/p2080570
مژده بنائی، معصومه سیمبر، ساناز صفرزاده، حدیث شاه رحمانی، اعظم خیابانی، "تاثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: یک مطالعه ی مروری نظام مند"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 553 (1398): 1298-1312. magiran.com/p2080570
Mojdeh Banaei, Masomeh Simbar, Sanaz Safarzade, Hadis Shahrahmani, Azam Khiabani, "The Effect of Educational Interventions on Adolescents' Knowledge and Attitude about the Human Papillomavirus Vaccine; A Systematic Review", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.553 (2020): 1298-1312. magiran.com/p2080570
مژده بنائی، معصومه سیمبر، ساناز صفرزاده، حدیث شاه رحمانی، اعظم خیابانی، (1398). 'تاثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: یک مطالعه ی مروری نظام مند'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(553)، صص.1298-1312. magiran.com/p2080570
Mojdeh Banaei, Masomeh Simbar, Sanaz Safarzade, Hadis Shahrahmani, Azam Khiabani, (2020). 'The Effect of Educational Interventions on Adolescents' Knowledge and Attitude about the Human Papillomavirus Vaccine; A Systematic Review', Journal Of Isfahan Medical School, 37(553), pp.1298-1312. magiran.com/p2080570
مژده بنائی؛ معصومه سیمبر؛ ساناز صفرزاده؛ حدیث شاه رحمانی؛ اعظم خیابانی. "تاثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: یک مطالعه ی مروری نظام مند". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،553 ، 1398، 1298-1312. magiran.com/p2080570
Mojdeh Banaei; Masomeh Simbar; Sanaz Safarzade; Hadis Shahrahmani; Azam Khiabani. "The Effect of Educational Interventions on Adolescents' Knowledge and Attitude about the Human Papillomavirus Vaccine; A Systematic Review", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 553, 2020, 1298-1312. magiran.com/p2080570
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال