ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود احمدی آذر، بهروز دری، اکبر عالم تبریز، مسعود کسایی، (1398). مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4(4)، 1-30. magiran.com/p2080723
Mahmoud Ahmadiazar , Behroz Dorri, Akbar Alem Tabriz, Massoud Kassai, (2019). Modeling and Solving Problem Sustainable Closed Loop Supply Chain Network Design for Petrochemical Products under Uncertainty Conditions, Journal of Modern Research in Decision Making, 4(4), 1-30. magiran.com/p2080723
محمود احمدی آذر، بهروز دری، اکبر عالم تبریز، مسعود کسایی، مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت. نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1398؛ 4(4): 1-30. magiran.com/p2080723
Mahmoud Ahmadiazar , Behroz Dorri, Akbar Alem Tabriz, Massoud Kassai, Modeling and Solving Problem Sustainable Closed Loop Supply Chain Network Design for Petrochemical Products under Uncertainty Conditions, Journal of Modern Research in Decision Making, 2019; 4(4): 1-30. magiran.com/p2080723
محمود احمدی آذر، بهروز دری، اکبر عالم تبریز، مسعود کسایی، "مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 4، شماره 4 (1398): 1-30. magiran.com/p2080723
Mahmoud Ahmadiazar , Behroz Dorri, Akbar Alem Tabriz, Massoud Kassai, "Modeling and Solving Problem Sustainable Closed Loop Supply Chain Network Design for Petrochemical Products under Uncertainty Conditions", Journal of Modern Research in Decision Making 4, no.4 (2019): 1-30. magiran.com/p2080723
محمود احمدی آذر، بهروز دری، اکبر عالم تبریز، مسعود کسایی، (1398). 'مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4(4)، صص.1-30. magiran.com/p2080723
Mahmoud Ahmadiazar , Behroz Dorri, Akbar Alem Tabriz, Massoud Kassai, (2019). 'Modeling and Solving Problem Sustainable Closed Loop Supply Chain Network Design for Petrochemical Products under Uncertainty Conditions', Journal of Modern Research in Decision Making, 4(4), pp.1-30. magiran.com/p2080723
محمود احمدی آذر؛ بهروز دری؛ اکبر عالم تبریز؛ مسعود کسایی. "مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4 ،4 ، 1398، 1-30. magiran.com/p2080723
Mahmoud Ahmadiazar ; Behroz Dorri; Akbar Alem Tabriz; Massoud Kassai. "Modeling and Solving Problem Sustainable Closed Loop Supply Chain Network Design for Petrochemical Products under Uncertainty Conditions", Journal of Modern Research in Decision Making, 4, 4, 2019, 1-30. magiran.com/p2080723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال