ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عالیه قاسم زاده، معصومه دوپورفالیز، لعیا فرزدی، نازلی نوالی، بهزاد بهرام زاده، آرش فدوی، پروین حکیمی، سپیده تهرانی قدیم، صدیقه عبدالهی فرد، کبری حمدی، (1398). اثر یوتروژستان خوراکی در مقایسه با ستروتاید جهت پیشگیری از افزایش ناگهانی پیش از موعد LH درسیکل IVF، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(1)، 41-46. magiran.com/p2080797
Alieh Ghasemzadeh, Masumeh Dopour Faliz, Laya Farzadi, Nazli Navali, Behzad Bahramzadeh, Arash Fadavi, Parvin Hakimi, Sepideh Tehrani Ghadim, Sedigheh Abdollahi Fard, Kobra Hamdi, (2020). Effect of oral Utrogestan in comparison with Cetrotide on preventing luteinizing hormone surge in IVF cycles: A randomized controlled trial, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(1), 41-46. magiran.com/p2080797
عالیه قاسم زاده، معصومه دوپورفالیز، لعیا فرزدی، نازلی نوالی، بهزاد بهرام زاده، آرش فدوی، پروین حکیمی، سپیده تهرانی قدیم، صدیقه عبدالهی فرد، کبری حمدی، اثر یوتروژستان خوراکی در مقایسه با ستروتاید جهت پیشگیری از افزایش ناگهانی پیش از موعد LH درسیکل IVF. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1398؛ 18(1): 41-46. magiran.com/p2080797
Alieh Ghasemzadeh, Masumeh Dopour Faliz, Laya Farzadi, Nazli Navali, Behzad Bahramzadeh, Arash Fadavi, Parvin Hakimi, Sepideh Tehrani Ghadim, Sedigheh Abdollahi Fard, Kobra Hamdi, Effect of oral Utrogestan in comparison with Cetrotide on preventing luteinizing hormone surge in IVF cycles: A randomized controlled trial, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(1): 41-46. magiran.com/p2080797
عالیه قاسم زاده، معصومه دوپورفالیز، لعیا فرزدی، نازلی نوالی، بهزاد بهرام زاده، آرش فدوی، پروین حکیمی، سپیده تهرانی قدیم، صدیقه عبدالهی فرد، کبری حمدی، "اثر یوتروژستان خوراکی در مقایسه با ستروتاید جهت پیشگیری از افزایش ناگهانی پیش از موعد LH درسیکل IVF"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 1 (1398): 41-46. magiran.com/p2080797
Alieh Ghasemzadeh, Masumeh Dopour Faliz, Laya Farzadi, Nazli Navali, Behzad Bahramzadeh, Arash Fadavi, Parvin Hakimi, Sepideh Tehrani Ghadim, Sedigheh Abdollahi Fard, Kobra Hamdi, "Effect of oral Utrogestan in comparison with Cetrotide on preventing luteinizing hormone surge in IVF cycles: A randomized controlled trial", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.1 (2020): 41-46. magiran.com/p2080797
عالیه قاسم زاده، معصومه دوپورفالیز، لعیا فرزدی، نازلی نوالی، بهزاد بهرام زاده، آرش فدوی، پروین حکیمی، سپیده تهرانی قدیم، صدیقه عبدالهی فرد، کبری حمدی، (1398). 'اثر یوتروژستان خوراکی در مقایسه با ستروتاید جهت پیشگیری از افزایش ناگهانی پیش از موعد LH درسیکل IVF'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(1)، صص.41-46. magiran.com/p2080797
Alieh Ghasemzadeh, Masumeh Dopour Faliz, Laya Farzadi, Nazli Navali, Behzad Bahramzadeh, Arash Fadavi, Parvin Hakimi, Sepideh Tehrani Ghadim, Sedigheh Abdollahi Fard, Kobra Hamdi, (2020). 'Effect of oral Utrogestan in comparison with Cetrotide on preventing luteinizing hormone surge in IVF cycles: A randomized controlled trial', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(1), pp.41-46. magiran.com/p2080797
عالیه قاسم زاده؛ معصومه دوپورفالیز؛ لعیا فرزدی؛ نازلی نوالی؛ بهزاد بهرام زاده؛ آرش فدوی؛ پروین حکیمی؛ سپیده تهرانی قدیم؛ صدیقه عبدالهی فرد؛ کبری حمدی. "اثر یوتروژستان خوراکی در مقایسه با ستروتاید جهت پیشگیری از افزایش ناگهانی پیش از موعد LH درسیکل IVF". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،1 ، 1398، 41-46. magiran.com/p2080797
Alieh Ghasemzadeh; Masumeh Dopour Faliz; Laya Farzadi; Nazli Navali; Behzad Bahramzadeh; Arash Fadavi; Parvin Hakimi; Sepideh Tehrani Ghadim; Sedigheh Abdollahi Fard; Kobra Hamdi. "Effect of oral Utrogestan in comparison with Cetrotide on preventing luteinizing hormone surge in IVF cycles: A randomized controlled trial", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 1, 2020, 41-46. magiran.com/p2080797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال