ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1398). نمود آگاهی، نگرش، تمایل و مذهب رزیدنت های زنان زایمان در ارتباط با حفظ باروری در اندونزی: یک مطالعه مقطعی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(1)، 47-56. magiran.com/p2080798
Achmad Kemal, Mila Maidarti, Melisa Silvia, Ana Mariana, Heidi Dewi Mutia, Budi Wiweko, (2020). Knowledge, attitude, intention, and religion aspect toward fertility preservation among obstetrics and gynecology residents in Indonesia: A cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(1), 47-56. magiran.com/p2080798
، نمود آگاهی، نگرش، تمایل و مذهب رزیدنت های زنان زایمان در ارتباط با حفظ باروری در اندونزی: یک مطالعه مقطعی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1398؛ 18(1): 47-56. magiran.com/p2080798
Achmad Kemal, Mila Maidarti, Melisa Silvia, Ana Mariana, Heidi Dewi Mutia, Budi Wiweko, Knowledge, attitude, intention, and religion aspect toward fertility preservation among obstetrics and gynecology residents in Indonesia: A cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(1): 47-56. magiran.com/p2080798
، "نمود آگاهی، نگرش، تمایل و مذهب رزیدنت های زنان زایمان در ارتباط با حفظ باروری در اندونزی: یک مطالعه مقطعی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 1 (1398): 47-56. magiran.com/p2080798
Achmad Kemal, Mila Maidarti, Melisa Silvia, Ana Mariana, Heidi Dewi Mutia, Budi Wiweko, "Knowledge, attitude, intention, and religion aspect toward fertility preservation among obstetrics and gynecology residents in Indonesia: A cross-sectional study", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.1 (2020): 47-56. magiran.com/p2080798
، (1398). 'نمود آگاهی، نگرش، تمایل و مذهب رزیدنت های زنان زایمان در ارتباط با حفظ باروری در اندونزی: یک مطالعه مقطعی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(1)، صص.47-56. magiran.com/p2080798
Achmad Kemal, Mila Maidarti, Melisa Silvia, Ana Mariana, Heidi Dewi Mutia, Budi Wiweko, (2020). 'Knowledge, attitude, intention, and religion aspect toward fertility preservation among obstetrics and gynecology residents in Indonesia: A cross-sectional study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(1), pp.47-56. magiran.com/p2080798
. "نمود آگاهی، نگرش، تمایل و مذهب رزیدنت های زنان زایمان در ارتباط با حفظ باروری در اندونزی: یک مطالعه مقطعی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،1 ، 1398، 47-56. magiran.com/p2080798
Achmad Kemal; Mila Maidarti; Melisa Silvia; Ana Mariana; Heidi Dewi Mutia; Budi Wiweko. "Knowledge, attitude, intention, and religion aspect toward fertility preservation among obstetrics and gynecology residents in Indonesia: A cross-sectional study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 1, 2020, 47-56. magiran.com/p2080798
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال