ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی زاهدی، محمد الحوشان، علی اکبر رامین، محمد رضا سبزعلیان، (1398). تحمل و حساسیت فیزیولوژیکی به تنش کم آبی در ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(32)، 447-462. magiran.com/p2080958
Morteza Zahedi, Mouhamad ALHOSHAN, Ali Akbar Ramin, Mohammad Reza Sabsalian, (2019). Physiological tolerance and sensitivity to water defecit in potatoes cultivars, Journal of Plant Process and Function, 8(32), 447-462. magiran.com/p2080958
مرتضی زاهدی، محمد الحوشان، علی اکبر رامین، محمد رضا سبزعلیان، تحمل و حساسیت فیزیولوژیکی به تنش کم آبی در ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1398؛ 8(32): 447-462. magiran.com/p2080958
Morteza Zahedi, Mouhamad ALHOSHAN, Ali Akbar Ramin, Mohammad Reza Sabsalian, Physiological tolerance and sensitivity to water defecit in potatoes cultivars, Journal of Plant Process and Function, 2019; 8(32): 447-462. magiran.com/p2080958
مرتضی زاهدی، محمد الحوشان، علی اکبر رامین، محمد رضا سبزعلیان، "تحمل و حساسیت فیزیولوژیکی به تنش کم آبی در ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 8، شماره 32 (1398): 447-462. magiran.com/p2080958
Morteza Zahedi, Mouhamad ALHOSHAN, Ali Akbar Ramin, Mohammad Reza Sabsalian, "Physiological tolerance and sensitivity to water defecit in potatoes cultivars", Journal of Plant Process and Function 8, no.32 (2019): 447-462. magiran.com/p2080958
مرتضی زاهدی، محمد الحوشان، علی اکبر رامین، محمد رضا سبزعلیان، (1398). 'تحمل و حساسیت فیزیولوژیکی به تنش کم آبی در ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(32)، صص.447-462. magiran.com/p2080958
Morteza Zahedi, Mouhamad ALHOSHAN, Ali Akbar Ramin, Mohammad Reza Sabsalian, (2019). 'Physiological tolerance and sensitivity to water defecit in potatoes cultivars', Journal of Plant Process and Function, 8(32), pp.447-462. magiran.com/p2080958
مرتضی زاهدی؛ محمد الحوشان؛ علی اکبر رامین؛ محمد رضا سبزعلیان. "تحمل و حساسیت فیزیولوژیکی به تنش کم آبی در ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8 ،32 ، 1398، 447-462. magiran.com/p2080958
Morteza Zahedi; Mouhamad ALHOSHAN; Ali Akbar Ramin; Mohammad Reza Sabsalian. "Physiological tolerance and sensitivity to water defecit in potatoes cultivars", Journal of Plant Process and Function, 8, 32, 2019, 447-462. magiran.com/p2080958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال