ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم رضایی، محمدحسین غریب رضا، عظیمه چرخ آبی، (1398). قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال های 96-1394، مجله پزشکی قانونی، 25(4)، 177-184. magiran.com/p2080962
M. Rezaie, M.H. Gharibreza, A. Charkh Abi, (2019). Medical Malpractice of Obstetricians and Gynecologists in the Complaint Records Referred to the Forensic Medicine Commission of Tehran Province during 2015-2017, Forensic Medicine, 25(4), 177-184. magiran.com/p2080962
مریم رضایی، محمدحسین غریب رضا، عظیمه چرخ آبی، قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال های 96-1394. مجله پزشکی قانونی، 1398؛ 25(4): 177-184. magiran.com/p2080962
M. Rezaie, M.H. Gharibreza, A. Charkh Abi, Medical Malpractice of Obstetricians and Gynecologists in the Complaint Records Referred to the Forensic Medicine Commission of Tehran Province during 2015-2017, Forensic Medicine, 2019; 25(4): 177-184. magiran.com/p2080962
مریم رضایی، محمدحسین غریب رضا، عظیمه چرخ آبی، "قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال های 96-1394"، مجله پزشکی قانونی 25، شماره 4 (1398): 177-184. magiran.com/p2080962
M. Rezaie, M.H. Gharibreza, A. Charkh Abi, "Medical Malpractice of Obstetricians and Gynecologists in the Complaint Records Referred to the Forensic Medicine Commission of Tehran Province during 2015-2017", Forensic Medicine 25, no.4 (2019): 177-184. magiran.com/p2080962
مریم رضایی، محمدحسین غریب رضا، عظیمه چرخ آبی، (1398). 'قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال های 96-1394'، مجله پزشکی قانونی، 25(4)، صص.177-184. magiran.com/p2080962
M. Rezaie, M.H. Gharibreza, A. Charkh Abi, (2019). 'Medical Malpractice of Obstetricians and Gynecologists in the Complaint Records Referred to the Forensic Medicine Commission of Tehran Province during 2015-2017', Forensic Medicine, 25(4), pp.177-184. magiran.com/p2080962
مریم رضایی؛ محمدحسین غریب رضا؛ عظیمه چرخ آبی. "قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال های 96-1394". مجله پزشکی قانونی، 25 ،4 ، 1398، 177-184. magiran.com/p2080962
M. Rezaie; M.H. Gharibreza; A. Charkh Abi. "Medical Malpractice of Obstetricians and Gynecologists in the Complaint Records Referred to the Forensic Medicine Commission of Tehran Province during 2015-2017", Forensic Medicine, 25, 4, 2019, 177-184. magiran.com/p2080962
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال