ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هائده فیضی پور، فیروزه سپهریان آذر، علی عیسی زادگان، حسن عشایری، (1398). اثربخشی توانبخشی شناختی بر سرعت پردازش و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس - مطالعه نیمه تجربی، مجله پزشکی ارومیه، 30(10)، 804-818. magiran.com/p2080972
Haedeh Feizipour, Firouzeh Sepehrianazar, Ali Issazadegan, Hassan Ashayeri, (2020). THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE REHABILITATION ON PROCESSING SPEED, WORKING MEMORY CAPACITY, EXECUTIVE FUNCTION, AND QUALITY OF LIFE IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY, Urmia Medical Journal, 30(10), 804-818. magiran.com/p2080972
هائده فیضی پور، فیروزه سپهریان آذر، علی عیسی زادگان، حسن عشایری، اثربخشی توانبخشی شناختی بر سرعت پردازش و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس - مطالعه نیمه تجربی. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(10): 804-818. magiran.com/p2080972
Haedeh Feizipour, Firouzeh Sepehrianazar, Ali Issazadegan, Hassan Ashayeri, THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE REHABILITATION ON PROCESSING SPEED, WORKING MEMORY CAPACITY, EXECUTIVE FUNCTION, AND QUALITY OF LIFE IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY, Urmia Medical Journal, 2020; 30(10): 804-818. magiran.com/p2080972
هائده فیضی پور، فیروزه سپهریان آذر، علی عیسی زادگان، حسن عشایری، "اثربخشی توانبخشی شناختی بر سرعت پردازش و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس - مطالعه نیمه تجربی"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 10 (1398): 804-818. magiran.com/p2080972
Haedeh Feizipour, Firouzeh Sepehrianazar, Ali Issazadegan, Hassan Ashayeri, "THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE REHABILITATION ON PROCESSING SPEED, WORKING MEMORY CAPACITY, EXECUTIVE FUNCTION, AND QUALITY OF LIFE IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY", Urmia Medical Journal 30, no.10 (2020): 804-818. magiran.com/p2080972
هائده فیضی پور، فیروزه سپهریان آذر، علی عیسی زادگان، حسن عشایری، (1398). 'اثربخشی توانبخشی شناختی بر سرعت پردازش و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس - مطالعه نیمه تجربی'، مجله پزشکی ارومیه، 30(10)، صص.804-818. magiran.com/p2080972
Haedeh Feizipour, Firouzeh Sepehrianazar, Ali Issazadegan, Hassan Ashayeri, (2020). 'THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE REHABILITATION ON PROCESSING SPEED, WORKING MEMORY CAPACITY, EXECUTIVE FUNCTION, AND QUALITY OF LIFE IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY', Urmia Medical Journal, 30(10), pp.804-818. magiran.com/p2080972
هائده فیضی پور؛ فیروزه سپهریان آذر؛ علی عیسی زادگان؛ حسن عشایری. "اثربخشی توانبخشی شناختی بر سرعت پردازش و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس - مطالعه نیمه تجربی". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،10 ، 1398، 804-818. magiran.com/p2080972
Haedeh Feizipour; Firouzeh Sepehrianazar; Ali Issazadegan; Hassan Ashayeri. "THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE REHABILITATION ON PROCESSING SPEED, WORKING MEMORY CAPACITY, EXECUTIVE FUNCTION, AND QUALITY OF LIFE IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY", Urmia Medical Journal, 30, 10, 2020, 804-818. magiran.com/p2080972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال